Vol 18, No 1 (2016)

Full Issue

View or download the full issue Tüm Sayı (Türkçe) Jenerik (Türkçe)

Table of Contents

Articles

Perceived School Support in Inclusive Education PDF
Serhat Arslan, Yıldıray Kılıç
Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Öğrenci Başarısına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi PDF PDF (Türkçe)
Menevşe Şükran Duman, Gülşen Avcı
Examining of Assertiveness Level and Gender Roles Attitude of University Students According to Some Demographic Characteristics PDF PDF (Türkçe)
Levent Yaycı, İhsan Düşmez
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Gürbüz Ocak, Eray Eğmir, İjlal Ocak
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Eğitimlerine İlişkin Görüşleri ve Hizmet İçi Eğitim Durumları PDF PDF (Türkçe)
Talip Öztürk, Filiz Zayimoğlu Öztürk, Niyazi Kaya
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlikleri İle Öğretim Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Kadir Bilen, Orhan Ercan, Sıddık Doğruluk
Eğitimde Denetim Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF (Türkçe)
Celal Teyyar Uğurlu, H.Gonca Usta
Eğitim paydaşlarında iş tatmini ve tükenmişlik ilişkisi: Bir meta-analiz PDF PDF (Türkçe)
Ali Kış, Süleyman Nihat Şad, Niyazi Özer, Servet Atik
Öğretmen Adaylarının Asit ve Bazlar Konusunda Çalışma Yaprakları Geliştirebilme Yeterlikleri PDF PDF (Türkçe)
Neslihan Ültay, Eser Ültay, Necla Dönmez Usta
Öğretmenlerin İş Yaşam Kaliteleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Sinan Yalçın, İsa Yıldırım, Durdağı Akan
Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Aktarımı Açısından Sadî Şirazî’nin “Bostan” ve “Gülistan” İsimli Eserlerinin İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Harun Er, Fatma Ünal, Davut Gürel
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yenilenen Fen Bilimleri Öğretim Programına Yönelik Görüşleri PDF PDF (Türkçe)
Pınar Karaman, Ayhan Karaman
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kümeler Konusunda Kurdukları Problemlerin İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
A. Çağrı Biber, Abdulkadir Tuna
İlkokul ve Ortaokullarda Çevre Eğitimi Verecek Olan Öğretmen Adaylarında Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışların Araştırılması PDF PDF (Türkçe)
Mustafa Kışoğlu, Tahsin Yıldırım, Muhammed Salman, Ali Sülün
Ortaokul Öğrencilerinin Bazı Noktalama İşaretlerini ve Yazım Kurallarını Uygulayabilme Düzeyleri (İstanbul Örneği) PDF PDF (Türkçe)
Derya Yıldırım, Erdoğan Uludağ
Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Adil Çoruk, Tugay Tutkun, Salih Zeki Genç
Öğrenme Stillerine Uygun Sanal Öğrenme Çevrelerinin Öğrenci Başarısına Etkisi PDF PDF (Türkçe)
Alper Aslan, Bünyamin Atıcı
Ses Eğitimi Çalışmalarının Kekemeliğin Tedavisinde Kullanılabilirliği Üzerine Bir İnceleme PDF PDF (Türkçe)
Saadet Kösreli
Ergenlerde Siber Zorbalığın Yordayıcısı Olarak Algılanan Sosyal Yetkinlik Ve Toplumsal Kaygı PDF PDF (Türkçe)
Bünyamin Ateş, Muhammet Güler
Resim, Müzik ve Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarinin Öğrenme Stilleri PDF PDF (Türkçe)
Hüseyin Hüsnü Bahar, Recep Polat, Mehmet Özbaş
Aytül Akal`ın Gökyüzünde Balonlar Adlı Öykü Kitabının Söz Varlığı PDF PDF (Türkçe)
Serap Uzuner Yurt
Learning English Idioms through Reading in an LMS: Etymological Notes versus Pictorial Support PDF PDF (Türkçe)
Arif Bakla, Ahmet Çekiç, Hakan Demiröz
Okul Öncesinde Müzik ve Hareketin Öğrenme Üzerindeki Etkisi PDF PDF (Türkçe)
Sibel Kaya, Bilge Ece Ayan
Dil ve Kültür Bağlamında Televizyon Reklamları PDF PDF (Türkçe)
Suat Ungan, Taha Yasir Cevher, Elif Kurt
2007-2016 Yılları Arasında Lider-Üye Etkileşim Teorisi Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Meta-Analizi PDF (Türkçe)
Şefika Şule Erçetin, Mustafa Özkan
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Özgüvenleri PDF PDF (Türkçe)
Fulya Ezmeci, Mücahit Dilekmen
Sosyal Bilgiler Dersinde Olası Cümleler Tekniğinin Uygulanması PDF PDF (Türkçe)
Nihal Baloğlu Uğurlu
Maddenin Tanecikli Yapısının Anlaşılmasına Farklı Yöntemlerin ve Modellerin Etkisi PDF PDF (Türkçe)
Oylum Çavdar, Seda Okumuş, Mustafa Alyar, Kemal Doymuş
Opinions of Social Studies Teachers About Alternative Assessment and Evaluation Techniques PDF PDF (Türkçe)
Yavuz Topkaya, Bayram Yılar
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetimi Becerilerinin Bazi Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF PDF (Türkçe)
Turgut Uslu, Müjdat Avcı


ISSN: 2148-7510