Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Akademik Motivasyonları ile Akademik Başarıları Arasın-daki İlişkinin İncelenmesi

Meliha Yılmaz, Orhan Taşkesen, Selma Taşkesen
824 326

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bazı değişkenlere göre (Anabilim Dalı, sınıf, cinsiyet) akademik motivasyon düzey farkını, ayrıca akademik motivasyonları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma güzel sanatlar eğitimi bölümünden toplam 219 öğrenci (Resim Öğretmenliği 123, müzik öğretmenliği 96) ile yürütülmüştür. Araştırmada Akademik Motivasyon Ölçeği (AMÖ) kullanılmıştır.

            Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Anabilim dalı ve cinsiyet değişkenine göre akademik motivasyonu karşılaştırmak için Mann Whitney U, sınıflara göre akademik motivasyon farkını test etmek için ise, Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırmada akademik motivasyon ve akademik başarı arasındaki ilişki ise, sperman korelasyon testi ile test edilmiştir.

            Araştırmada ana bilim dalı, cinsiyet ve sınıf değişkenine göre gruplar arasında akademik motivasyon farkına rastlanmıştır. Akademik motivasyon ve akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.


Keywords


Güzel Sanatlar Eğitimi; Resim-İş ve Müzik öğretmenliği; Akademik motivasyon;Akademik başarı

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.62310

References


Aktan, S. (2012). Öğrencilerin akademik başarısı, öz düzenleme becerisi, motivas-yonu ve öğretmenlerin öğretim stilleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir

Alemdağ, C., Öncü, E., & Yılmaz, A.K. (2014). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz-yeterlikleri. Spor Bilimleri Dergisi. 25(1). 23-35

Amrai, K. Motlagh, S. E., Zalani, H. A., & Parhon, H. (2011). The relationship between academic motivation and academic achievement students. Procedia Social and Behavioral Sciences. 15. 399–402

Arıcı, İ. (2007). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler (Ankara örneği). Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Artut, K., Yolcu, E., Yılmaz, M., Maccario, K. N., Ünalan, & T., Aykaç, V.(2010). Güzel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri. Anı Yayıncılık. Ankara

Çetin, B. (2015) Predicting academic success from academic motivation and learning approaches ın classroom teaching students. Contemporary Issues In Education Research. 8(3). 171-180

Demir, M. K, & Arı, E. (2013). Öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzey-lerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygu-lama, 9(3), 265-279.

Eymur, G. & Geban, Ö. (2011). Kimya Öğretmeni Adaylarının Motivasyon ve Aka-demik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36 (161), 246-255

Türk Dil Kurumu (TDK). (2011).Genel Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.580672244f2118.68133787. 18 Ekim 2011 tarihinde edinilmiştir.

Karagüven, M.H.Ü. (2012). Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Adaptasyo-nu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • Educational Sciences: Theory ve Practice - 12(4) • Güz/Autumn • 2599-2620

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Küçükosmanoğlu, H. O. (2015). müzik öğretmeni adaylarının akademik motivasyon üzeylerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma (konya ili örneği). Sanat Eğitimi Dergisi. 3(1).1-21

Özgüngör, S., & Kapıkıran, Ş. (2008). Güzel sanatlar eğitimi öğrencilerinin öğret-menlik meslek bilgisi derslerine ilişkin motivasyon ve başarı düzeyleri. Pa-mukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (1) 23.47-60

Peklaj, C. & Levpušček, M. P. (2006). Students’ motivation and academic success in relation to the quality of individual and collaborative work during a course in educational psychology. 31. Annual ATEE Conference.

Saracaloğlu, A. S. (2008). Lisanüstü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyleri, Araştırma Kaygıları ve Tutumları ile Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 179-208.

Singh, K. (2011). Study of achievement motivation in relation to academic achievement of students. International Journal of Educational Planning & Administration. 1(2). 161-171

Spittle, M, Jackson, K, & Casey, M.(2009). Applying Self-Determination Theory to Understand the Motivation for Becoming a Physical Education Teacher. Teaching and Teacher Education:An International Journal of Research and Studies, 25(1) , 190-197

Şahin H & Çakar E. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejileri ve akademik güdülenme düzeylerinin akademik başarılarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 519-540.

Vallerand, R.J., Pelletier, L.G., Blais, M.R., Biere, N.M., Senecal, C., & Valleries, E.F., (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic and amotivation in education. Educational Psychological Measurement, 52, 1003-1017.

Wood, J. L. (2014). Motivational factors for academic success: perspectives of african american males in the community collage. The National Journal of Urban Education & Practice. 7(3). 247-265

Yazıcı, H. & Altun, F. (2013). Üniversite öğrencilerinin içsel ve dışsal motivasyon kaynakları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. International Journal of Social Science. 6(6). 1241-1252