Okul Kültürü Bağlamında İlköğretim Kurumlarında Etkili Okul Değerlendirilmesi

Durdağı Akan
727 261

Abstract


Yönetici ve öğretmen algılarına göre, okul kültürü boyutu ile ilköğretim kurumlarının etkili okul olma özelliğinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesinin amaçlandığı bu araştırma betimsel tarama modelinden yararlanılmıştır. Erzurum ilinde yer alan, ilköğretim kurumlarında görevli okul yöneticileri ile bu okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin algılarını belirlemede veri toplama aracı olarak etkili okul anketi kullanılmıştır. Basit rastlantısal örnekleme yöntemi ile 155 yönetici ne 616 öğretmenden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, ilköğretim kurumlarında çalışmakta olan yönetici ve öğretmenler, görev yaptıkları okulların okul kültürü bağlamında etkili okul olma özelliğine sahip olduğunu düşünmektedirler. Okul kültürü bağlamında okulların etkililiği hakkında yönetici ve öğretmen algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak, görev yeri ve mesleki kıdem bakımından yönetici ve öğretmenlerin algı düzeyleri incelendiğinde, istatiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür.

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.60703