Ortaöğretim Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Yalnızlık ve Psikolojik İyi Oluş ile İlişkisinin İncelenmesi

Dursun Meral, Hüseyin Hüsnü Bahar
1.047 431

Abstract


Özet

                Araştırmanın amacı okul türü ve cinsiyetin Problemli İnternet Kullanımını (PİK) etkileyip etkilemediğini belirlemek, Psikolojik İyi Oluş (PİO) ve yalnızlığın PİK’in anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını tespit etmektir. Çalışma grubunda Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 242 ortaöğretim öğrencisi bulunmaktadır. Veri toplama aracı olarak Problemli İnternet Kullanım Ölçeği-Ergen (PİKO-E), Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ-E) ve UCLA yalnızlık ölçeği kullanılmıştır. PİK puanlarının cinsiyet ve okul türüne göre anlamlı ölçüde değiştiği tespit edilmiştir. Sınıf-okul türü ortak etkisi ile cinsiyet-sınıf-okul türü ortak etkisinin de PİK puanlarında etkili olduğu bulunmuştur. Psikolojik İyi Olma (PİO) ve yalnızlık puanlarının PİK puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. PİO puanları PİK puanlarını pozitif yönde yordarken yalnızlık puanları PİK puanlarını negatif yönde yordamaktadır.


Keywords


Problemli internet kullanımı, Yalnızlık, Psikolojik iyi olma, ortaöğretim öğrencileri

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.58322