Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları

Muzaffer Okur, Zeynep Çakmak Gürel
1.738 544

Abstract


Özet

Bu araştırmanın amacı, ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki yaygın kavram yanılgılarının belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini, Erzincan il merkezindeki bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, kesirler konusuna ilişkin literatürde var olan sekiz adet kavram yanılgısı belirlenmiş ve ortaokul matematik dersi öğretim programındaki kazanımlar da dikkate alınarak her bir kavram yanılgısına yönelik ikişer soru olmak üzere toplam 16 soruluk bilgi testi geliştirilmiştir ve kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin en fazla parça-bütün ilişkisi; en az kesirlerde toplama işlemi konusunda kavram yanılgısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Parça bütün ilişkisi gibi önemli bir konuda öğrencilerin en fazla kavram yanılgısına sahip oldukları düşünülürse; öğretmenler tarafından özellikle üzerinde durulması önemli görülmekte ve önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kesirler, Kavram Yanılgısı, Ortaokul.

 


Keywords


Kesirler; Kavram Yanılgısı; Ortaokul

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.30116

References


KAYNAKÇA

Alacaci, C. (2012). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları. E. Bingölbali ve M.F. Özmantar (Ed.), Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri içinde (s. 63-95). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Albayrak, M. (2000). İlköğretimde Matematik ve Öğretimi (2. bs.). Ankara: Aşık Matbaası.

Biber, A. Ç., Tuna, A. ve Aktaş, O. (2013). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları ve bu yanılgıların kesir problemleri çözümlerine etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3( 2), 152-162.

Bingölbali, E. Ve Özmantar M. F. (2012). Matematiksel Kavram yanılgıları: sebepleri ve çözüm arayışları. E. Bingölbali ve M.F. Özmantar (Ed.), Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri içinde (s. 63-95). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bogdan, R. C. ve Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: an introduction to theory and methods (5. bs.). USA: Pearson Education, Inc.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araş¬tırma yöntemleri (5.bs.). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Demiri, L. (2013). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgılarıyla ilgili öğretmen ve öğretmen adaylarının bilgilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Eryılmaz, A. ve Sürmeli, E., (2002, Eylül). Üç Aşamalı Sorularla Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, ODTÜ, Ankara.

Haser, Ç. ve Ubuz, B. (2002). Kesirlerde kavramsal ve işlemsel performans. Eğitim ve Bilim, 27(126), 53-61.

Karaağaç, M. K. ve Köse, L. (2015). Öğretmen ve öğretmen adaylarının öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları ile ilgili bilgilerinin incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,30, 72-92.

Kocaoğlu, T. ve Yenilmez, K. (2010). Beşinci sınıf öğrencilerinin kesir problemlerinde yaptıkları hatalar ve kavram yanılgıları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 71-85.

McMillan, J. H. (2000). Educational research fundamentals for the consumer. USA: Longman.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3. bs.). USA: SAGE Publications, Inc.

Pesen, C. (2007). Öğrencilerin kesirlerle ilgili kavram yanılgıları. Eğitim ve Bilim, 32(143), 79-88.

Pesen, C. (2008). Kesirlerin sayı doğrusu üzerindeki gösteriminde öğrencilerin öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 157–168.

Riccomini, P. J. (2005). Identification and remediation of systematic error patterns in subtraction. Learning Disability Quarterly, 28, 233-242.

Soylu, Y. ve Soylu, C. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirlerle ilgili problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 101-117.

Stafylidou, S. ve Vosniadou, S. (2004). The development of students’ understanding of the numerical value of fractions. Learning and Instruction, 14, 503–518.

Taşkın, D. ve Yıldız, C. (2011, Nisan). Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerinin öğretiminde common knowledge construction modele uygun materyal geliştirme. 2. International Conference on New Trends in Education and Their Implications kongresinde sunulmuş sözlü bildiri. Antalya-Turkey.

Vamvakoussi, X. ve Vosniadou S. (2004). Understanding the structure of the set of rational numbers: a conceptual change approach. Learning and Instruction, 14, 453–467

Yetim, S. ve Alkan R. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin rasyonel sayılar ve bu sayıların sayı doğrusundaki gösterimleri konusundaki yaygın yanlışları ve kavram yanılgıları. Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11, 87-109.

Yılmaz ,Z., Yenilmez, K. (2007). İlköğretim 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1),269-290.

Zembat, İ. Ö. (2008). Sayıların farklı algılanması- Sorun sayılarda mı, öğrencilerde mi, yoksa öğretmenlerde mi? M. F. Özmantar, E. Bingölbali ve H. Akkoç (Eds.). Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri içinde. Ankara: Pegem A Yayıncılık.