Modern Fiziğe Karşı Açığa Çıkan Negatif Algılar Ve Bu Algılardan Yabancılaşma Algısının Nedenleri: Lisans Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Ayhan Aksakallı, Ümit Turgut, Rıza Salar
885 258

Abstract


Bu araştırmanın amacı, modern fizik dersi alan lisans öğrencilerinin modern fiziğe yönelik açığa çıkan negatif algılardan yabancılaşma algısının nelerden kaynaklandığını tespit etmektir. Bunun için 36 lisans öğrencisi ile odak grup görüşmesi, 13 öğrenci ile de modern fiziğe yönelik açığa çıkan yabancılaşma algılarının nelerden kaynaklandığına dair bireysel görüşmeler yapılmıştır. Veriler betimsel ve içerik analizi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarında öğrencilerin modern fiziğe yönelik açığa çıkan yabancılaşma algılarının nedenleri olarak daha çok öğretim elemanlarının alanlarında donanımlı olmamaları,  modern fiziğin günlük hayat ile olan ilişkisinin kurulmaması, sınıf içerisinde akran dayanışmalarına yer verilmemesi, öğretim elemanlarının tekdüze ders anlatmaları, modern fizik ders kitaplarının sahip olduğu ağır matematiksel doku, dili ve görselleştirmelere fazla yer vermemeleri şeklinde olduğu belirlenmiştir.


Keywords


modern fizik, negatif algılar, yabancılaşma

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.98783

References


Aslan, H. (2008). Endüstri meslek liselerinde kültür dersleri öğretmenlerinin mesleğe ve kuruma yabancılaşma düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ataş, Ö., ve Ayık, A. (2013). International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/8, Summer 2013, p. 103-122, Ankara- Turkey.

Avcı, M. (2012). Eğitimde temel bir sorun: Yabancılaşma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 23-40.

Bekhet, A. K., Elguenidi, M. and Zausznıewskı, J. A. (2011). The effects of positive cognitions on the relationship between alienation and resourcefulness in nursing students in Egypt. Journal of Issues in Mental Health Nursing, 32, 35-41.

Bronfenbrenner, U. (1986). Alienation and the four worlds of childhood. Phi Delta Kappan, 67, 430-436.

Calabrese, R. L., ve Raymond, E. J. (2001). Alienation: its impact on adolescents from stable environments. The Journal of Psychology, 123(4), 397-404.

Case, J. M. (2008). Alienation and engagement: development of an alternative theoretical framework for understanding student learning. Journal of Higher Education, 55, 321-332.

Çağlar, Ç. (2012). Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 37(166), 195-205.

Çeçen, A. R. (2006). School alienation: gender, socio-economic status and anger in high school adolescents. Educational Siences: Theory & Practice, 6, 721-726.

Erimez, C. (2012). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında fakültelerine yabancılaşmalarının rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin: Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Erjem, Y. (2005). Eğitimde yabancılaşma olgusu ve öğretmen: Lise öğretmenleri üzerine sosyolojik bir araştırma, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4).

Ersoy, Y. (1992). A study on the education of school mathematics and science theachers for information society. Educational report.1, 39-54. Ankara: METU pub.

Eryılmaz, A., ve Burgaz, B. (2011). Özel ve resmi liselerde öğretmenlerin örgütsel yabancılaşma düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 36(161), 271-286.

Fromm, E. (1996). Sağlıklı Toplum. (Çev.: Y. Salman - Z. Tanrısever). İstanbul: Payel Yayınevi.

Geyer, F. (2001). Alienation. Sociology of In international Encyclopaedia of the Social and Behavioal Sciences, 1, 388-392.

Gıbbs, J. (2004). Preventing the underlying causes of school violence. Psychological Reports, 84(38), 137-174.

Goodman, J. (2010). Student authority: Antidote to alienation. Theory and Research in Education, 8(3), 227-247.

Halloun, I. A., and Hestenes, D. (1985a). The initial knowledge state of college physics sdudents. American Journal of Physics, 53(11), 1043-1055.

Halloun, I., and Hestenes, D. (1985b). Common sense concepts about motion. American Journal of Physics, 53(11),1156-1165.

Hands, A. J., ve Warshak, R. A. (2011). Parental alienation among college students. The American Journal of Family Therapy, 39, .431-443.

Hascher, T., ve Hagenauer, G. (2010). Alienation from school. International Journal of Educational Research, 49(6), 220-232.

Hestenes, D., Wells, M. and Swackhamer, G. (1992). Force concept invertory. The physics Theacher, 30, 141-158.

Horney, K. (1950). Neurosis and human growth. New York: W. W. Norton and Company.

Katıtaş, S. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde okula yabancılaşma ve okulu bırakma eğilimi (Şanlıurfa ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.

Lewıs, J. (2009). Social alienation, self-efficacy, and career goals as related to the academic performance of college sophomores. Unpublished doctoral dissertation, Marywood University, USA.

Mann, S. J. (2001). Alternative perspectives on the student experience: alienation and engagement. Studies in Higher Education, 26, 7-19.

Marshall, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü. (Çev: Osman Akınhay, Derya Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat Kitabevi Yayınları.

Mau, R. Y. (1992). The validity and devolution of a concept: Student alienation. Journal of Adolescence, 27, 721-741.

McDermoot, L. C. (1991). Milikan Lecture 1990: What we teach and what is learned, closing, the gap. American Journal of Physics 59(4), 301-315.

McDermott, L.C., and Redish, E. (1999). Resource Letter PER-1: Physics Education Research, American Journal of Physics 67(9), 755-767.

Oerlemans, K., and Jenkıns, H. (1998). There are aliens in our school. Curtin University of Technology, Perth Issues in Educational Research Issues in Educational Research, 8(2), 117-129.

Parsıl, A. M. (2007). Sınıf örgütünde yabancılaşma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Parsıl, A. M. (2007). Sınıf örgütünde yabancılaşma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Polat, M., ve Yavaş, T. (2012). Yabancılaşma, kurumsal değerler ve duygu yönetimi denklemi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 218-224.

Prosser, M. Walker, P., and Millar, R. (1996). Difference in sdudents’ perceptions of learning physics. Physics Education, 31(1), 43-44.

Püsküllüoğlu, A. (2000). Arkadaş türkçe sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Redish, E.F., and Steinberg, R. N. (1999). Theaching physics Figuring out What Works. Physics Today, 52, 24-30.

Sanberk, İ. (2003). Öğrenci yabancılaşma ölçeği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Sıdorkın, A. M. (2004). In the event of learning: Alienation and participative thinking in education. Educational Theory, 54(3), 251-262.

Sungur, A. (2013). Ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin okul yurtlarındaki yaşamı ve yabancılaşma. Sosyoloji Alanı Ortaöğretim Öğrencileri Arası Proje Yarışması, Tübitak. TOLAN, Barlas (1980). Çağdaş toplumun bunalımı anomi ve yabancılaşma. Ankara: Ankara.

Şeriati, A. (1996). Medeniyet ve Modernizm. İstanbul: Birleşik Yayıncılık.

Türk, F. (2010). Lise Öğrencilerinin Eğitimde Yabancılaşma Sorunu: Ankara İli Yenimahalle İlçesi İki Genel Lise Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Uzun, Y. Ö. (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerine etki eden sosyo-demografik değişkenlerin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Yapıcı, M. (2004). Eğitim ve Yabancılaşma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN: 1303-5134.

Yılmaz, S., ve Sarpkaya, P. (2009). Eğitim örgütlerinde yabancılaşma ve yönetimi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6, 314-333.