Derslerde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Farkındalık Ölçeği Geliştirme Çalışması

Hüseyin Artun, Necat Dağtekin
1.190 349

Abstract


Bu çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin derslerde teknolojinin kullanılmasına yönelik farkındalık düzeylerini belirlemek için bir ölçek geliştirmektir. Çalışmada nicel yöntemlerden yararlanılmıştır. Çalışmanın örneklemini;  Van ili merkez ortaokullarının 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören toplamda 1142  öğrenci oluşturmaktadır. Bu örneklem grubunda yer alan öğrencilerden 730 öğrenci Açımlayıcı Faktör Analizini (AFA) oluştururken, 412 öğrenci de Doğrulayıcı Faktör Analizini (DFA) oluşturmaktadır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 22 maddelik “Derslerde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Farkındalık Ölçeği (DETKUYFÖ)” kullanılmıştır. Ölçeğin faktör yapısı açımlayıcı faktör analizi (AFA) ile belirlenmiş ardından doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, 22 maddeden oluşan 2 faktörlü geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir.


Keywords


Teknoloji, Farkındalık, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.99899