Pedagojik Formasyon Programı ile Lisans Eğitimi Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sayısal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

Oğuz Çetin
925 339

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Pedagojik formasyon programı fen bilimleri öğretmen adayları ile lisans eğitimi fen bilgisi öğretmen adaylarının sayısal okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler çerçevesinde araştırılmasıdır. Çalışmada genel tarama modeli kullanılmış, çalışma grubunu Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon programında öğrenim gören 124 fen bilimleri öğretmen adayı ile lisans son sınıfta öğrenim gören 78 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmuştur Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Öğretmen Adaylarının Sayısal Okuryazarlık Düzeylerini Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında; öğretmen adaylarının kendilerini sayısal okuryazarlık bakımından yeterli seviyede gördükleri, erkek öğretmen adaylarının bayan öğretmen adaylarına ve lisans eğitiminde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğretmen adaylarına göre sayısal okuryazarlık düzeylerinin daha yüksek olduğu, kişisel bilgisayara sahip olmanın ve Internet kullanım sıklığının sayısal okuryazarlık düzeyini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


öğretmen adayları; pedagojik formasyon programı; sayısal okuryazarlık; teknoloji.

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.01175

References


Acharya, K. R., Bautista, J. R., Wilson, J. R., Nahachewsky, J., Briere, J. L., Flanagan, S., . . . Pilgrim, J. (2015). Aging, E-literacy, and Technology: Participatory User-Centered De-sign for Older Adults’ Digital Engagement. Journal of Literacy and Technology, 16 (2), 3-32.

Akkoyunlu, B., & Soylu, Y. (2010). Öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 24 (4), 748-768.

Atav, E., Akkoyunlu, B., & Sağlam, N. (2006). Öğretmen adaylarının internete erişim olanak-ları ve kullanım amaçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (30), 37-44.

Ateş, A. M., Delil, A., Işlak, O., & Savcı, Ü. Z. (2015). Pedagojik formasyon eğitimine katılan öğretmen adaylarının bilgisayar destekli öğretim ile ilgili tutumlarının değerlendirilmesi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (4), 199-214. doi: 10.18026/cbusos.09930.

Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: a review of concepts. Journal of docu-mentation, 57 (2), 218-259.

Bhatt, I. (2012). Digital literacy practices and their layered multiplicity. Educational Media In-ternational, 49 (4), 289-301. doi: 10.1080/09523987.2012.741199.

Burnett, C. (2011). Pre-service teachers' digital literacy practices: exploring contingency in iden-tity and digital literacy in and out of educational contexts. Language & Education: An International Journal, 25 (5), 433-449. doi: 10.1080/09500782.2011.584347.

Çetin, O., Çalışkan, E., & Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11 (2), 273-291.

Delen, İ., Şen, S., & Erdoğan, N. (2015). Türkiye’deki formasyon programının incelenmesi: Öğretmen adaylarının teknolojik ve pedagojik alan bilgisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9 (2), 252-274.

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13 (1), 93-106.

Eshet-Alkali, Y., & Amichai-Hamburger, Y. (2004). Experiments in digital literacy. CyberPsy-chology & Behavior, 7 (4), 421-429. doi: 10.1089/1094931041774613.

Eshet, Y. (2005). Computers and cognition: Cognitive skills employed in digital work. IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems.

Gönen, S., & Kocakaya, F. (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (4), 82-90.

Hjørland, B. (2010). Information literacy and digital literacy. Revista PRISMA. COM (7).

İşçioğlu, E., & Kocakuşak, S. (2012). İlköğretim sınıf öğretmeni adaylarının sayısal okurya-zarlık düzeyleri ve teknoloji algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı 2), 15-24.

Kajee, L., & Balfour, R. (2011). Students’ access to digital literacy at a South African universi-ty: Privilege and marginalisation. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 29 (2), 187-196. doi: 10.2989/16073614.2011.633365.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kazu, İ. Y., & Erten, P. (2014). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeyleri. Bartın Ün-iversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 132-152. doi: 10.14686/BUEFAD. 201428175.

Kıyıcı, M. (2008). Öğretmen adaylarının sayısal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Lankshear, C., & Knobel, M. (2008). Digital literacies: Concepts, policies and practices (Vol. 30). New York: Peter Lang.

Martin, A. (2005). DigEuLit–a European framework for digital literacy: a progress report. Journal of eLiteracy, 2 (2), 130-136.

Ng, W. (2011). Why digital literacy is important for science teaching and learning: Teaching Science. The Journal of the Australian Science Teachers Association, 57 (4), 26-32.

O'Byrne, W. I. (2016). Perspectives of digital literacies. Literacy Today (2411-7862), 33 (4), 26-26.

Rosado, E., & Bélisle, C. (2006). Analysing digital literacy frameworks. A European frame-work for digital literacy (eLearning Programme 2005-2006)(http://hal. archives-ouvertes. fr/docs/00/13/77/79/PDF/Analysing-Edu-Frameworks. pdf).

Shand, K., Winstead, L., & Kottler, E. (2012). Journey to medieval China: Using technology-enhanced instruction to develop content knowledge and digital literacy skills. The Social Studies, 103 (1), 20-30. doi: 10.1080/00377996.2011.559434.

TED. (2009). Öğretmen Yeterlikleri. Ankara: Türk Eğitim Derneği.

Temiz, E. (2016). Pedagojik formasyon alan müzik öğretmeni adaylarının mesleki yeterlikleri. Turkish Studies, 11 (3), 2165-2174. doi: 10.7827/TurkishStudies.9139.

Timur, B., Timur, S., & Akkoyunlu, B. (2014). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeyle-rinin belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, (33), 41-59.

Webb, M. E. (2005). Affordances of ICT in science learning: implications for an integrated pedagogy. International Journal of Science Education, 27 (6), 705-735. doi: 10.1080/09500690500038520.

Yıldırım, İ., & Vural, Ö. F. (2014). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu. Journal of Teacher Education and Educators, 3 (1), 73-90.

Yıldız, Ç., & Kaya, M. K. M. F. (2012). Siirt ilindeki ortaöğretim öğrencilerinin sayısal okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve öğrenim Gördüğü lise türüne göre farklılaşmasının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (11), 82-96.