2007-2016 Yılları Arasında Lider-Üye Etkileşim Teorisi Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Meta-Analizi

Şefika Şule Erçetin, Mustafa Özkan
1.790 391

Abstract


Bu çalışmada, Lider-Üye Etkileşimi Teorisi alanında tamamlanan lisansüstü tez çalışmalarının sentezlenerek değerlendirmesi, bilimsel analizi yapılarak yorumlanması ve yeni yapılacak çalışmalara yol göstermesi amaçlanmıştır. Araştırma konusunu oluşturan lisansüstü tezler; Türkiye Yüksek Öğretim Kurumunun(YÖK) Ulusal Tez Merkezinde yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin taranması sonucu elde edilmiştir. Bu çalışmada; 2016 yılına kadar Lider-Üye Etkileşimi Teorisi alanında tamamlandığı tespit edilen 31 (20 yüksek lisans ve 11 doktora) lisansüstü tez, meta-analiz yöntemi ile incelenmiştir. Türkiye’de Lider-Üye Etkileşimi Teorisi alanında, 2007 yılından itibaren tamamlanan lisansüstü tezlerin sayısının, günümüze doğru gelindiğinde arttığı ve son iki yılda(2014-2015) bu alanda yapılan çalışmalar toplam çalışmaların yarısını oluşturduğu görülmüştür. Lider-Üye Etkileşimi Teorisi alanının gittikçe popülerleşmesi ve araştırılması, 21. yüzyılda kendilerini sürekli sorgulayan ve geliştirme yolları arayan örgütlerde ne kadar hayati bir öneme haiz olduğunu gösterdiği düşünülmektedir. Tezlerin araştırdığı konulara bakıldığında, neredeyse tamamına yakınında farklı konular üzerinde çalışıldığı, yarısından fazlasının “işletme” ve “eğitim” sektörlerine yönelik olduğu ve bunu “sağlık” sektörünün  takip ettiği, tezlerin büyük bir bölümü Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Yönetimi Anabilim Dalında yapıldığı tespit edilmiştir.

Keywords


Lider-Üye Etkileşimi, Lisansüstü Tez, Meta Analiz.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.71455

References


Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, Pege Akademi Yayınları, Ankara..

Dansereau, Fred-Graen, George-J. Haga & William (1975), “A Vertical Dyad Link-age Approach to Leadership within Formal Organizations”,Organizational Be-havior and Human Performance, Vol: 13, ss. 46-78.

Darwish & A.Yousef, (2000), “Organizational Commitment: A Mediator of the Relationships of Leadership Behavior with Job Satisfaction and Performance in a Non-Western Country”, Journal of Managerial Psychology, 15 (1), ss. 6-28.

Liden, R. C., & Maslyn, J. M. (1998). Multidimensionality of leader-member ex-change: An empirical assessment through scale development. Journal of Man-agement, 24(1), 43-72. doi: 10.1177/014920639802400105

Neuman, W. L. (2007). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar I-II, çev. S. Özge, İstanbul, Yayın Odası yay.

Scandura, Terri A. & Graen, George (1984), “Moderating Effects of Initial Leader-Member Exchange Status on the Effects of a Leadership Intervention”, Journal of Applied Psychology, Vol: 69, ss. 428-436.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık

Yıldız, G., Özutku, H. & Çevrioğlu, E. (2008). Lider-Üye Etkileşimine Çok Boyutlu Yaklaşım: Liden ve Maslyn’in Dört Boyutlu Lider-Üye Etkileşim Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerine Yönelik Görgül Bir Araştırma, Akademik İncelemeler, 3(1), 95-123.