Öğretmen Adayları İçin Epistemolojik İnançlar Ölçeği Uyarlama Çalışması

Behiye Akçay, Seda Usta Gezer, Hakan Akçay
911 388

Abstract


Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını ölçmeye yönelik üniversite seviyesinde geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı geliştirmektir. Çalışmada orjinali Conley, Pintrich, Vekiri ve Harrison (2004) tarafından oluşturulan, Özkan (2008) tarafından Türkçe’ye çevrilen ve ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine uyarlanan Epistemolojik İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya İstanbul İli’nde bulunan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 424 öğretmen adayı katılmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda 26 maddeden oluşan ölçek 19 maddeye indirilmiş ve bu maddeler 3 faktör altında toplanmıştır. Faktörler “Bilginin gerekçelendirilmesi”, “Bilginin kaynağı/değişmezliği” ve “Bilginin gelişimi” olarak isimlendirilmiştir. Üç faktör toplamda varyansın %47.43’ünü açıklamaktadır. Ortaya çıkan bu yapı için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve uyum değerlerinin modeli doğruladığı görülmüştür. Ölçeğin cronbach alfa katsayısı α=.85ve KMO değeri ise .910olarak bulunmuştur. 


Keywords


öğretmen adayları, epistemolojik inançlar ölçeği, ölçek uyarlama

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.99043

References


Aksayan, S., & Gözüm, S. (2002). Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber I. Hemşirelik Araştırma Dergisi, 4(1), 9-14.

Akkoyunlu, B., Orhan, F., & Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için "Bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik ölçeği" geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-8.

Aşkar, P., & Yurdugül, H. (2009). Örtük büyüme modellerinin eğitim araştırmalarında kullanımı. İlköğretim Online, 8(2), 534-555

Aydemir, N., Aydemir, M., & Boz, Y. (2013). Lise öğrencilerinin epistemolojik inançları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1305-1316.

Bardakçı, S. (2010). The validity and reliability study to the scale of the perceived sociability of online learning environments. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 43(1), 17-39

Başbay, M. (2013). Epistemolojik inancın eleştirel düşünme ve üstbiliş ile ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(169), 249-262.

Bendixen, L. D., & Hartley, K. (2003). Successful learning with hypermedia: the role of epistemological beliefs and metacognitive awareness. Journal of Edu-cational Computing Research, 28 (1), 15- 30.

Buehl, M. M., & Alexander, P. A. (2001). Beliefs about academic knowledge. Edu-cational Psychology Review, 13(4), 385-418.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Conley, A. M., Pintrich, P. R., Vekiri, I., & Harrison, D. (2004). Changes in episte-mological beliefs in elementary science students. Contemporary Educational Psychology, 29, 186-204.

Cruz, J. (2006). Epistemology. Encyclopedia of Cognitive Science.

Çetinkaya, E., Şimşek, C., & Çalışkan, H. (2013). Bilim ve sözde bilim ayrımı için bir ölçek uyarlama çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 31-43.

Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84(3), 287-312.

Elder, A. D. (2002). Characterizing fifth grade students’ epistemological beliefs in science. In P.R.Pintrich (Ed.), Personal epistemology: The psychology of be-liefs about knowledge and knowing, (pp. 347-364). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Elliott, B., & Chan, K.W. (1998). Epistemological beliefs in learning to teach: re-solving conceptual and empirical issues. Paper presented at the European Conference on Educational Research Ljubljana, Slovenia. September 17-20, 1998.

Hambleton, R.K., & Patsula, L. (1999). Increasing the validity of adapted tests: Myths to be avoided and guidelines for improving test adaptation practices. Journal of Applied Testing Technology, 1(1), 1-30.

Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-140.

Hofer, B. K. (2001).Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Journal of Educational Psychology Review, 13(4), 353-383.

Jehng, J. C. J., Johnson, S. D., & Anderson, R. C. (1993). Schooling and students′ epistemological beliefs about learning. Contemporary educational psycholo-gy, 18(1), 23-35.

Jöreskog, K. G., & Sorbom, D. (1993). Lirsel VIII: Structural equation modeling with the simplis command language. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Asso-ciates Publishers.

Kan, A., & Akbaş, A., (2005). Lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 227-237.

Karataş, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları, öğrenme yaklaşımları ve problem çözme becerilerinin akademik motivasyonu yordama gücü. Doktora

Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Istanbul.

Kurt, F. (2009). Investigating students’ epistemological beliefs through gender, grade level, and fields of the study. Doctoral thesis. Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Retrieved from http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12611181/index.pdf

Özkan, Ş. (2008). Modeling elementary students’ science achievement: The interre-lationships among epistemological beliefs, learning approaches, and self-regulated learning strategies. Unpublished doctoral dissertation, Middel East Technical University, Ankara.

Özkan, Ş., & Tekkaya, C. (2011). Epistemolojik inançlar cinsiyete ve sosyo-ekonomik statüye göre nasıl değişmektedir? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 339-348.

Pintrich, P. R. (2002). Future challenges and directions for theory and research on personal epistemology. In P. R. Pintrich (Ed.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing (pp. 389–414). Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates.

Perry Jr., W. G. (1968). Patterns of development in thought and values of students in a liberal arts college: A validation of a scheme (Final Report Project No. 5-0825,Contract No. SAE-8873). Cambridge, MA: Bureau of Study Counsel, HarvardUniversity, (ERIC Document Reproduction Service No. ED024315).

Qian, G., & Alvermann, D. (1995). Role of epistemological beliefs and learned help-lessness in secondary school students’ learning science concepts from text. Journal of Educational Psychology, 87(2), 282-292.

Ravindran, B., Greene, B.A., & DeBacker, T.K. (2005). Predicting preservice teach-ers’ cognitive engagement with goals and epistemological beliefs. The Jour-nal of Educational Research, 98 (4), 222-232.

Schermelleh-Engel, K. & Moosbrugger, H. (2003). Models:Tests of Significance and Descriptive, Psychological Research Online, 8(2), 23-74.

Schraw, G. (2001). Current themes and future directions in epistemological research: A commentary. Educational Psychology Review 13(4), 451-464.

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge in compre-hension. Journal of Educational Psychology, 82, 498-504.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş temel ilkeler ve lisrel uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.

Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (3.Baskı). Anka-ra: Nobel Yayınları.

Tsai, C-C (2000) Relationships between student scientific epistemological be-liefs and perceptions of constructivist learning environments, Educational Research, 42, 193-205.

Tunca, N., & Sağlam, M. (2013). İlköğretim öğretmenlerine yönelik mesleki değerler ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Reliability and validity work conducted on a professional values scale designed for elementary school teachers]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi -Journal of Educational Sciences Research, 3(1), 139–164. http://ebad-jesr.com/.

Valanides, N., & Angeli, C. 2005. Effects of instruction on changes in epistemologi-cal beliefs. Contemporary Educational Psychology, 30, 314−330. DOI: 10.1016/j.cedpsych.2005.01.001.