Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yayımlanan Tez ve Makalelere İlişkin Bir İçerik Analizi: 2000-2015

Sezin Yüksel, Kerim Gündoğdu, Bertan Akyol, Ruken Akar Vural
1.403 482

Abstract


Bu çalışmanın amacı 2000-2015 yılları arasında ülkemizde “Hayat Boyu Öğrenme” konusunda yayınlanmış 19 makale ve 10 lisansüstü tezin betimsel olarak içerik analizini yapmaktır. Sonuçlara göre 2004 yılından önce yayınlanmış herhangi bir makale/tez bulunmadığı; genellikle 2013 yılından sonra bu alanda yapılan çalışmaların çoğaldığı göze çarpmaktadır. Araştırmalardan elde edilen bulgular dikkate alındığında ülkemizde hayat boyu öğrenme alanındaki çalışmaların büyük bir oranının nicel araştırmalar oluşturmaktadır. Çoğunlukla algı ve tutum inceleme amacıyla yazıldığı görülmektedir. Yapılan araştırmalarda genel olarak deneysel olmayan desen kullanılmıştır. Bunların içinde tarama çalışmaları ağırlıklıdır. Araştırmalarda lisans öğrenciler ve öğretmenler ağırlıklı olarak incelenmiştir. İleri istatistikler kullanılarak yapılan karma çalışmalara, derlemelere ve değişik örneklemlere başvurulması önerilebilir.


Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.88957

References


Alper, A. ve Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educa-tional Technology - TOJET, 8(2), 124-135

Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilim-lerde araştırma yöntemleri (7. baskı). İstanbul: Sakarya Kitabevi.

Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009, Mayıs). Eğitim bilimleri alanında yayımlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, 1-3 Mayıs, 2009, Çanakkale

Balcı, A. ve Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmalarının duru-mu: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi Örneği. Kuram ve Uy-gulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 59(15), 325–343.

Berberoğlu, B. (2010). Hayat boyu öğrenme ile bilgi ve iletişim teknolojileri açısında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki konumu. Journal of Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi 5(2), 113-117.

Chen, W. & Hirschheim, R. (2004). A paradigmatic and methodological examina-tion of ınformation systems research from 1991 to 2001. Information System Journal, 14, 197-235.

CERI (Centre for Educational Research and Innovation) (2001). Education policy analysis. OECD, Paris.

Coşkun. Y ve Demirel M. (2012) Üniversite öğrencilerinin hayat boyu öğrenme eğilimleri Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42, 108-120.

Çiltaş, A., Güler, G. ve Sözbilir, M. (2012). Mathematics education research in Tur-key: A content analysis study. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 574- 580.

Duman, A. (2007). Yetiskinler eğitimi, Ankara: Utopya Yayınevi.

EC (2003). Implementing Lifelong Learning Strategies in Europe: Progress Report On The Follow-Up To The Council Resolution of 2002 on Lifelong Learning. Brussels.

Edwards, R., ve Usher, R. (2001). Lifelong learning: a postmodern condition of edu-cation? Adult Education Quarterly, 51(4), 273- 287.

Erdoğan, M., Marcinkowski, T. ve Ok, A. (2009). Content analysis of selected fea-tures of k‐8 environ- mental education research studies in Turkey, 1997-2007. Environmental Education Research, 15 (5), 525-548.

Faris R.(2004) Lifelong Learning, Social Capital and Place Management in Learn-ing Communities and Regions: a Rubic’s Cube or a Kaleidoscope? Erişim: http://members.shaw.ca/rfaris/docs/hottopic.pdf adresinden 20 Mayıs 2015 tarihinde indirilmiştir.

Fazlıoğulları, O. ve Kurul, N. (2012). türkiyedeki eğitim bilimleri doktora tezlerinin özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 43-75.

Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. ve Sözbilir, M. (2012). Trends in educational research in Turkey: A content analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 455-460.

Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve Reisoğlu, İ. (2012). Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 191-199.

Guo Z. and Sheffield J. (2008). A paradigmatic and methodological examination of knowledge management research: 2000 to 2004. Decision Support Systems, 44, 673-688.

Gülbahar, Y. ve Alper, A. (2009). Öğretim Teknolojileri Alanında Yapılan Araştırmalar Konusunda Bir İçerik Analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (2), 93-111.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (2015) http://hbogm.meb.gov.tr/ adresinden 15 Mayıs 2015 tarihinde indirilmiştir.

Hranstinski, S. ve Keller, C. (2007). An examination of research approaches that underlie research on educational technology: a review from 2000 to 2004. Journal of Educational Computing Research, 36 (2), 175-190.

Hsu, T. (2005). Research methods and data analysis procedures used by educational researchers. International Journal of Research & Method in Education, 28 (2), 109-133.

Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin ıncelen-mesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 75-87.

Knowles, M. (1996). Yetişkin Öğrenenler, Göz Ardı Edilen Bir Kesim [Çev. Serap Ayhan].Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Miser, R. (2006). İnternet ne oğretir? Fevziye Sayılan ve Ahmet Yıldız (Haz.). Yasam boyu öğrenme içinde. (ss.58-61). Ankara: Pegem Yayınevi.

Orlikowski, W. ve Baroudi, J. J. (1991). Studying ınformation technology in organi-zations: research approaches and assumptions. Information Systems Re-search, 2, 1–28.

Ozan, C. ve Köse, E. (2012). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri: bir içerik analizi. II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kon-gresi'nde sunulan bildiri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 27-28 Eylül.

Polat, C. ve Odabaş, H. (2008). Bilgi toplumunda hayat boyu öğrenmenin anahtarı: bilgi okuryazarlığı. küreselleşme, demokratikleşme ve Türkiye. Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey Proceedings içinde (596-606). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.

Saracaloğlu, A. S., ve Dursun, F. (2010, Mayıs). Türkiye’de eğitim programları ve öğretim alanındaki lisansüstü tezlerinin incelenmesi. 1. Ulusal Eğitim Pro-gramları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Ayvalık.

Sönmez, V.(2007).Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayınevi.

Sözbilir, M. ve Kutu, H. (2008). Development and Current Status of Science Educa-tion Research in Tur- key. Essays in Education [Special issue], 1-22.

Tarman, B., Güven, C. ve Aktaşlı, İ. (2011). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi alanında yapilan doktora tezlerinin değerlendirilmesi ve alana katkıları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 391-410.

Toprak M, ve Erdoğan, A. (2012). Yaşam boyu öğrenme: kavram, politika, araçlar ve uygulama. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2, 1-17.

Ulusal Ajans (2015). Başkanlık. kuruluşu ve yapısı.

http://www.ua.gov.tr/kurumsal/başkanlık adresinden 19 Mayıs 2015 tarihinde indirilmiştir.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2012). An examination of articles published on pre-school education in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, Spe-cial Issue, 3227-3241.