Türkiye’de Yayınlanan Yetişkin Eğitimine İlişkin Makalelerin Meta Değerlendirmesi

Çiğdem Kılıç, Sibel Arslan
1.397 408

Abstract


Bu makale, Türkiye’de “yetişkin eğitimi” alanında yayınlanmış makalelerin bir bilimsel araştırmada bulunması gereken temel unsurlar bağlamında meta değerlendirmesini amaçlamaktadır.  Bu temel amaç doğrultusunda araştırma- inceleme türünde hazırlanmış 49 makale giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler başlıkları altında değerlendirilmiştir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırmalarda kullanılan doküman incelemedir. Verilerin çözümlenmesinde nitel analiz tekniklerinden, betimsel analiz tekniği kullanılmış, geliştirilen “makale değerlendirme formu” kullanılarak makaleler değerlendirilmiş, veriler frekans/ yüzde değerleri ile ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda genellikle, yetişkin eğitimine yönelik yazılmış makalelerin paradigmatik olarak nicel araştırmalardan oluştuğu ve bu araştırmaların betimsel tarama türünde desenlendiği görülmüştür. Ayrıca veri toplama aracı olarak çoğunlukla anket/ölçek kullanıldığı; veri analiz tekniklerinden frekans, yüzde, ortalama, t-testi, Ki kare ve ANOVA’nın sıklıkla tercih edildiği, ileri analiz tekniklerinin ise çok az sayıda kullanıldığı belirlenmiştir.


Keywords


Yetişkin eğitimi; bilimsel araştırma süreci; meta değerlendirme.

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.35782

References


Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Ceylan, M., Kesim, E., ve Madden, T. (2008). Okul yönetimi alanında yapılmış araştırmaların değerlendirilmesi.

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları: no:1828, Eğitim Fakültesi Yayınları; no:107.

Akhun, İ. (1983). İstatistiklerin manidarlığı ve örneklem. 2. Baskı. Ankara.

Alper, A. ve Gülbahar, Y. (2009). Trends and Issues in Educational Technologies: A Review of Recent Research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology. TOJET, 8(2), 124-135.

Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayımlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Antalya.

Arseven, A. D. (1993). Alan araştırma yöntemi (ilkeler, teknikler, örnekler). Ankara: Gül Yayınevi.

Balcı, A. (1993). Türkiye’de eğitim araştırmalarının durumu: A.Ü.EBF. Örneği. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi. Bildiriler 3. (Ankara: 24-28 Eylül 1990).

Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. ve Kutlu, Ö.(2006). Sosyal bilim araştırmalarında yöntem sorunu. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık, I. Ulusal Kurultayı Bildirisi.

Balcı, A. ve Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de eğitim yönetimi araştırmalarının durumu: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 59(15), 325–343.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th ed.). New York: Routledge.

Creswell, J. W. (1994). Research design: Qualitative & quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell J.W. & Miller, D.L. (2000). Determining validity in qualitative ınguiry. Theory into Practice. 39(3). P: 124-130.

Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergi-lerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2 (1), 140-147.

Erdoğan, M., Marcinkowski, T. & Ok, A. (2009). Content analysis of selected features of k-8 environmental education research studies in Turkey. 1997-2007. Environmental Education Research. 15(5). 525-548.

Eren, B., Çelik, M. ve Oğuz, A. (5-7 Eylül 2013). Türkiye’de öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. 22.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Eskişehir.

Erkuş, A (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci, İkinci Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Erkuş, A. (2004). Bazı tıp dergilerinin son sayılarındaki makalelerin yöntemsel ve istatistiksel açıdan incelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 5(). 176-181.

Eymen, E. (2007). Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır, İstatistik Merkezi Yayın No: 2. www.istatistikmerkezi.com adresinden 13.01.2016 tarihinde alınmıştır.

Fazlıoğulları, O. ve Kurul, N. (2012). Türkiye’deki eğitim bilimleri doktora tezlerinin özel-likleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 43-75.

Fırat, N.Ş. (2006). Pozitivist yaklaşımın eğitim yönetimi alanına yansıması, alana getirdiği katkı ve sınırlılıkları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 20.s.41.

Göktaş, Y., Hasançebi, Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. Ve Sözbilir, M. (2012). Trends in educational research in Turkey: A content analysis. Educational Sciences and Practice. 12(1) Winter. S.455-459.

Hake, B. (1995). Estern Europe: aspects of adult education research trends. Adult Education and Development. 45. pp. 145-171.

Karadağ, E. (Aralık, 2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10(3). s.75-87.

Karasar, N. (1984). Bilimsel araştırma metodu. Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık

Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler (dördüncü baskı). Ankara: Sanem Yayıncılık.

Korkmaz, A. (2010). Vahit Bademci’nin paradigma değişikliği üzerine bir araştırma: testler değil ölçümler güvenlidir. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Zonguldak.

Kurt, A. ve Erdoğan, M. (2015). Program değerlendirme araştırmalarının içerik analizi ve eğilimleri; 2004-2013 yılları arası. Eğitim ve Bilim Dergisi. 40(178). s.199-224.

Lang, T. (2004). Twenty statistical errors even you can find in biomedical research articles. Croatian Medical Journal. 45(4), 361-370. http://www.councilscienceeditors.org/ adresinden 13.01.2016 tarihinde alınmıştır.

Lang, T. & Lantz, C. J. (2003). 20 Statistical errors even you can find. Science Editor, 26(6), 191. http://www.councilscienceeditors.org/ adresinden 13.01.2016 tarihinde alınmıştır.

Lowe, J. (1985). Dünyada yetişkin eğitimine toplu bakış, (Çev:Turhan Oğuzkan), UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yayını, Ankara.

Miles, MB. & Huberman, AM. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Nartgün, Z. (2010). Sınıf içi durum belirleme tekniklerine dayalı öğretimin öğrencilerin araştırma teknikleri yeterlik düzeyleri üzerindeki etkisi. Eğitim ve Bilim, 35(157), 113-127.

Nazik, H. (2001). Araştırma Teknikleri, İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama.

Oruç, Ş. ve Ulusoy, K. (2008). Sosyal bilgiler öğretimi alanında yapılan tez çalışmaları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 26. S: 121-132.

Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi. 4(1). s:116-136.

Pajares, F. Araştırma Önerisinin Unsurları. https://www.tubitak.gov.tr/tubitak.../

arastirma_onerisi_unsurlari.doc adresinden 13.01.2016 tarihinde alınmıştır.

Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (Ağustos, 2007). Program değerlendirmede meta-analiz ve meta değerlendirme yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:18. s.175-187. (06.12.2015 tarihinde http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/18/175-188.pdf adresinden alınmıştır).

Sargut, A.S. (2006). Buluşsal arayış ya da sav: bilimsel makale niteliği üzerine düşünceler. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık, I. Ulusal Kurultayı Bildirisi.

Sayın, S. (Kış, 2010). Bilimsel araştırmalarda yapılan istatistiksel ve yöntem bilimsel hatalar-II: grafik, tablo ve gösterim hataları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 8(1), s.118,134-135.

Semerci, Ç. ve Meral, E. (17-20 Ekim 2007). Lisansüstü eğitimde program değerlendirmeye ilişkin tezlerin meta değerlendirmesi. (Fırat Üniversitesi örneği). Eskişehir: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu.

Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. ve Seferoğlu, S.S. (2012, Şubat). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim Konferansı, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Shriven, M. (2009). Meta evaluation revisited. Journal of Multi-Disciplinary Evaluation, 6(11). s.iii-viiii.

Sönmez, V. (2005). Bilimsel araştırmalarda yapılan yanlışlıklar. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 18, s. 236-252.

Sözbilir, M., Kutu, H. ve Yaşar, D. (2013). Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu ve eğilimler. M. Sözbilir (Ed.). Türkiye’de Kimya Eğitimi. İstanbul: Kimya Derneği Yayınları. s:175-204.

Strasak, A. M., Zaman, Q., Pfeiffer, K.P., Göbel, G., & Ulmer, H. (2007). Statistical Errors in Medical Research- A review of Common Pitfalls. Swiss Medical Weekly, 137, 44-49. http://www.smw.ch/docs/pdf200x/2007/03/smw-11587.pdf adresinden 14.12.2015 tari-hinde alınmıştır.

Şimşek, Y. ve Altınkurt, Y. (2007). Eğitim örgütlerinde iletişim konusunda yapılmış yüksek lisans tezlerinin değerlendirilmesi. 3. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. s: 476-484.

Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal,Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T. ve Çiğdem, H. (2009). İkibinli yıllarda Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında gözlenen eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 9(2). Bahar. s. 941-966.

Türkbal, A. (1987). Bilimsel araştırma metotları ve uygulamalı istatistik, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi.

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Uusikyla, P. & Virtanen, P. (2000). Meta evaluation as a tool for learning. A case study of the European structural fund evaluations in Finland. SAGE Publications, London. 6(1), s.50.

Wilkinson, A. M. (1991). The scientist’s handbook for writing papers and dissertations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, A. (2004). Türkiye’deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 37(1), s.78-97.

Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y.(2012). An examination of articles published on preschool education in Turkey. Educational Sciences: Theory and Practice. Special Issue, s.3227-3241.

Yurdagül, H. (2013). Ölçme Kuramı ve Güvenirlik Katsayıları. (ders notu). http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/Guvenirlik.pdf adresinden 18.12.2015 tarihinde alınmıştır.