Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulanışı: Nitel Bir Çalışma

Muhammed Ertaç Atila, Mustafa Sözbilir
1.953 526

Abstract


Bu çalışmanın amacı Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında yer alan yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından sınıf ortamında ne derece ve nasıl uygulandığını belirlemektir. Çalışmada değerlendirici (evaluative) durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Fen ve Teknoloji Dersi Yapılandırmacı Ortam Gözlem Formu”ndan yararlanılmıştır. Çalışma, Erzurum ve Erzincan il merkezlerinde amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 7 Fen ve Teknoloji öğretmeni ile yürütülmüştür. Her bir öğretmen 32 ders saati olmak üzere toplamda 224 ders saati gözlenmiş ve gözlemler video kamera yardımıyla kayıt altına alınmıştır. Gözlemlerin çözümlenmesi sonucunda amaçlanan Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ile öğretmenler tarafından uygulanan Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiştir.Keywords


Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, Amaçlanan Program, Uygulanan Program, Yapılandırmacı Anlayış, Gözlem.

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.45868