İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Okuldaki İletişim Engellerine İlişkin Algıları

Murat Taşdan, Sabri Güngör
854 312

Abstract


Bu araştırmanın temel amacı, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre okullardaki iletişim engellerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, betimsel tarama modelinde ve nicel yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tabakalı ve basit tesadüfü örneklem yöntemleri kullanılmıştır. Okullardaki iletişim engellerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Eğitim Yönetiminde İletişim Engelleri Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçeğin uygulanmasıyla elde edilen veriler aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde işlemleri; t-testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H-testi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada, okullarda politik düşünce farklılıklarının olması, yazışmaların zamanında yapılmaması, öğretmenlerin teknolojiye uyum sağlayamamaları, birbirlerine karşı olumsuz tutumlarının olması, kullanılan dilin ve üslubun uygun olmaması ile kelimeleri yetersiz kullanmaları önemli iletişim engeli olarak görülmüştür. 


Keywords


İletişim;örgütsel iletişim; iletişim engeli; okulda iletişim engeli ;öğretmen-müdür iletişimi.

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.90618

References


Ada, Ş. Çelik, Z. Küçükali, R ve Manafzadehtabriz, S. (2015). Okul yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin yönetici ve öğretmenlerin algılama düzeyleri (Erzurum İli Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 19 (1): 101-114.

Adu-Oppong A. A. ve Agyin-Birikorang E. (2014) Communıcatıon ın the workplace: guıdelınes for ımprovıng effectıveness. G.J.C.M.P.,Vol.3(5):208-213 (September-October, 2014) G.J.C.M.P.,Vol.3(5):208-213 (September-October, 2014).

An empirical analysis. Education, 121, 581-588.

Antos, G. (2011). Handbook of interpersonal communication. The Hague, The Netherlands: Mouton De Gruyter.

Argon, T. ve Zafer, D. (2009).ilköğretim okulu yöneticilerinin iletişim sürecinde yaşadıkları problemler (nitel bir çalışma). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (Aralık 2009)

Aydoğan, İ. ve Kaşkaya, A. (2010). İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim becerilerinin yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1), 1-16

Barnett, K. ve McCormick, J. (2004), “Leadership and individual principal-teacher relationships in schools”, Educational Administration Quarterly, Vol. 40 No. 3, pp. 406-434

Başyiğit, A. (2006). “Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık üzerine etkisi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bolat, S.(1996) Eğitim örgütlerinde iletişim: HÜ. Eğitim fakültesi uygulaması Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12: 75-80.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Ankara: Pegem Yayıncılık

Çınkır, Ş. ve Kuru-Çetin S. (2010). Öğretmenlerin Okullarda Mesleki Çalışma İlişkileri Hakkındaki Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2010, Cilt 16, Sayı 3, ss: 353-371

Çubukçu, Z. ve Döndar, D. (2003). Okul yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin öğretmen algı ve beklentileri. Milli Eğitim Dergisi, 157, 261-269.

Eisenberg, E. M. (2010). Organizational communication: Balancing creativity and constraint. New York, NY: Saint Martin’s.

Ergin, A. ve Birol, C. (2000). Eğitimde iletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Eroğlu, E (2014) Eğitim ortamlarında etkili iletişim boyutları. Etkili İletişim (Eitör: Uğur demiray) Anakara: pagem yayıncılık. 7. basım

Filiz, A. (2005). Yönetim ve yönetime katılım kavramları; katılımcı könetim. Alındığı adres: http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=533

Gökyer, N. ve Tuncer, M. (2014). Rehberlik ve denetim sürecinde il eğitim denetmenleri kaynaklı iletişim engellerine ilişkin öğretmen görüşleri İlköğretim Online, 13(4), 1387-1399, 2014.

Green, R. L. (2010). The four dimensions of principal leadership: A framework for leading 21st century schools. Boston, MA: Pearson.

Güngör, S. (2010). Eleştirel Kuram Bakış açısından Ankara ili ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin eğitim yönetiminde otorite ve kültür analizine ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara

Hartzell, G. N., & Petrie, T. A. (1992). The principal and discipline: Workingwithschool structures, teachers and students. Clearing House, 65(6), 376-380.

Hoşgörür, V. (2007) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem yayıncılık 7. Basım

Lunenburg, F. C. (2010) Communication: The Process, Barriers, and Improving Effectiveness Schooling Volume 1, No. 1

Lunenburg, F.C,& Irby, B. J. (2006). The principalship: Vision to action. Belmont, CA: Wadsworth/Cengage.

Nobile, J. D. (2015). The directive communication of Australian primary school principals, International Journal of Leadership in Education, 18(2), 239-258.

Özmen, F. ve Özdemir, T. Y. (2012). Anlatılan öykülere dayalı olarak, denetçilerin denetlenenlerle yüz yüze iletişimlerinde yaşadıkları sorunlar. Milli Eğitim. 195, Yaz, 43-65.

Pauley, J. A. (2010). Communication: The key to effective leadership. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.

Rafferty J T. (2003). School Clımate And Teacher Attıtudes Toward Upward Communıcatıon In Secondary Schools Amerıcan Secondary Educatıon 31(2) Sprıng 2003 49-70

Sabuncuoğlu, Z. ve Gümüş, M.(2008), Örgütlerde İletişim, Arıkan Yayıncılık, İstanbul.

Sanchez, Y. ve Guo, K.L. (2005). Workplace Communication. Boston, MA: Pearson

Sergiovanni, T. J. (2009). The principalship: A reflective practice perspective. Boson, MA: Pearson.

Sweetland, S. R. (2001). Authority and sense of power in enabling school structures:

Şanlı, Ö. Altun, M. ve Karaca, R. (2014). Okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 1 Sayı:2 Sayfa:1-12

Şimşek,Y. ve Altınkurt,Y. (2009) Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri. Akademik Bakış Sayı 17 Temmuz-Ağustos-Eylül. 1-16

Weick, K. (1979). The social psychology of organizing (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

Yate, M. (2009). Hiring the best: A manager’s guide to effective interviewing and recruiting. Cincinnati, OH: F & W Media.

Yazıcı, Ö. ve Gündüz, Y. (2010). Etkili eğitim denetiminde yaşanan iletişim engelleri ve bu engelleri aşma yolları. Kuramsal Eğitim-Bilim, 3 (2), 37-52.