Yabancı Öğreniciler İçin Dinleme Becerisine Yönelik Üstbilişsel Dereceli Puanlama Anahtarı

Deniz Melanlıoğlu
704 335

Abstract


Dinleme, bir yabancı dilin öğrenilmeye başlamasında ilk basamağı oluşturur. Öğrenici, bu ilk basamakta ne kadar sağlam temeller oluşturursa diğer beceri ve öğrenmeler için ön bilgisi de o derece gelişir. Bu nedenle öğretmenlerin, öğrenicinin dinleme becerisindeki gelişimini gözlemlemesi, hangi aşamalarda problemle karşılaştığını belirlenmesi ve bunun giderilmesine yönelik öğretim etkinliklerini planlanması gerekir. Bunun için üstbiliş stratejileri yol gösterici olabilir. Üstbiliş stratejilerinin dikkate alındığı bir dinleme eğitim süreci aksaklıkların giderilmesinde ve gelişimin tam olarak gözlenmesinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine önemli katkılar sunabilir. Üstbiliş stratejilerini öğrenciye kazandırma noktasında dereceli puanlama anahtarları kullanılabilir. Türkçe öğrenen yabancıların dinleme becerilerindeki gelişimi görmek ve desteklemek için bu çalışmada üstbiliş stratejilerine uygun bir dereceli puanlama anahtarı geliştirmek amaçlanmıştır.


Keywords


Yabancılara Türkçe öğretimi; dinleme becerisi; dereceli puanlama anahtarı; ölçme değerlendirme

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.20880

References


Abdelhafez, A. (2006). The effect a suggested training program in some metacognitive language learning strategies on developing and reading comprehension of university EFL students. Faculty of Education Minia University. Egypt. A PhD Candidate at the School of Education University of Exeter. UK.

Alavinial, P. ve Mollahossein, H. (2012). On the correlation between Iranian EFL learners’ use of metacognitive listening strategies and their emotional ıntelligence. International Education Studies, 5 (6), 189-203.

Andrade, H. (2005). Teaching with rubrics: The good, the bad, and the ugly. CollegeTeaching, 53 (1), 27-30.

Andrade, H. (2001). The effects of ınstructional rubrics on learning to write. Current Issues in Education, 4 (4).

Arı, G. (2008). Öğrencilerin hikâye edici metinlerinin çözümleyici puanlama yönergesine göre değerlendirilmesi (6 ve 7. Sınıf örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Arter, J.A.(2000). Rubrics, scoring guides and performance criteria: Classroom tools for assessing and improving student learning. Annual New Orleans Meeting of the American Educational Research Association.

Brookhart, S. M. (1999). The art and science of classroom assessment: the missing part of pedagogy. Ashe-Erıc Higher Education Report 27 (1). The George Washington University, Graduate School of Education and Human Development. Washington.

Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.

Chen, Y. (2005). Barriers to acquiring listening strategies for EFL learners and their pedagogical implications. TESL-EJ, 8(4), A-2.

Cross, J. (2010). Metacognitive instruction for helping less-skilled listeners. ELT Journal, 23, 1-9.

Dreyer, C. ve Oxford, R. (1996). Learning strategies and other predictors of ESL proficiency among Afrikaans-speakers in South Africa. In R. Oxford (Ed.), Language Learning Strategies Around the World: Cross-cultural Perspectives. Manoa: University of Hawaii Press. 61-74.

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new era of cognitive development enquiry. American Psychologist, 34 (10), 906-911.

Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Goh, C. (2008). Metacognitive instruction for second language listening development: theory, practice and research implications. Regional Language Centre Journal, 39 (2), 188 - 213.

Goh, C. ve Taib, Y. (2006). Metacognitive instruction in listening for young learners. ELT Journal. 60 (3).

Goh, C. (2000). A cognitive perspective on language learners’ listening com-prehension problems. System, 28, 55-75.

Goh, C. (1996). Metacognitive awareness and second language listeners. ELT Journal, 51 (4), 361–369.

Goodrich, H. (1997). Understanding rubrics. Educational Leadership, 54, 14-17.

Graham, S. (2006). Listening comprehension: The learners’ perspective. System, 34, 165–182.

Hui, H. Y. (2006). An investigation into the task features affecting EFL listening comprehension test performance. The Asian EFL Journal Quarterly, 8 (2), 33-54.

Imhof, M. (2000). How to monitor listening more efficiently: Meta-cognitive strategies in listening. (http://web.ebscohot.com)

Kan, A. (2007). Performans değerlendirme sürecine katkıları açısından yeni program anlayışı içerisinde kullanılabilecek bir değerlendirme yaklaşımı: Rubrik puanlama yönergeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (1), 144-152.

Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Luft, J. (1997). Design your own rubric. The Science Teacher, 25-27.

Melanlıoğlu, D. (2011). Üstbiliş strateji eğitiminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Moskal, B. M. (2000). Scoring rubrics: what, when and how?, Practical Assessment in Evaluation, 7 (3).

O'Malley, J. M., Chamot,A. U., Stewner-Manzanares, G., Kupper, L. ve Russo, R. (1985). Learning strategies used by lower-intermediate and intermediate ESL students. Language Learning, 35, 21-46.

O'Malley, J. M., Chamot, A. U. ve Kupper, L. (1989). Listening comprehension strategies in second language acquisition. Applied Linguistics, 10 (4), 418-437.

O'Malley, M. J. ve Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. England: Cambridge University Press.

Oxford, R. L. (1993). Research update on teaching L2 listening. System, 21 (2), 205-211.

Oxford, R. L. ( 1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle&Heinle.

Özbilgin, A. (1993). Effects Of Training University EFL Studens In Metacognitive Strategies For Listening To Academic Lectures. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bilkent Üniversitesi, Ankara.

Popham, W. J. (2000). Modern educational measurement: Practical guidelines for educational leaders. Boston: Allyn and Bacon.

Powers, P. J. ve Harris, L. B. (1991). Concordance of teacher education faculty perspectives of the knowledge base during its development. ERIC Document Reproduction Service No. ED 377 175.

Richard, J. C. (1983). Listening comprehension: Approach, design, procedure. TESOL Quarterly, 17 (2), 219-240.

Robson, D. ve Young, R. (2007). Listening to inner speech: Can students listen to themselves think. The International Journal Of Listening, 21 (1), 1- 13.

Saddler, B. ve Andrade, H. (2004). The writing rubric. Educational Leadership, 62 (1), 48-52.

Santana, J. C. (2003). Moving towards metacognition. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Universidad Panamericana, Guadalajara.

Şeferoglu, G. ve Uzakgören, S. (2004). Equipping learners with listening strategies in English language classes. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 223-231.

Sheorey, R. ve Mokhtari, K. (2001). Differences in the netacognitive awareness of reading strategies among native and non-native readers. System, 29 (4), 431-449.

Thompson, I. ve Rubin, J. (1996). Can strategy instruction improve listening comprehension?. Foreign Language Annals, 29, 331-342.

Underwood, M. (1989). Teaching listening. New York: Longman.

Vandergrift, L., Goh, C., Mareschal, C. ve Tafaghodatari, M. H. (2006). The meta-cognitive awareness listening questionnaire (MALQ): development and validation. Language Learning, 56 (3), 431-462.

Vandergrift, L. (2005). Relationships among motivation orientations, metacognitive awareness and proficiency in L2 listening. Applied Linguistics, 26 (1), 70-89.

Vandergrift, L. (2004). Listening to learn or learning to listen?. Annual Review of Applied Linguistics, 24, 3-25.

Vandergrift, L. (2003). Orchestrating strategy use: Toward a model of the skilled second language listener. Language Learning, 53 (3), 463-496.

Wenden, A. (1998). Metacognitive knowledge and language learning. Applied Linguistics, 19, 515-537.

Wiggins, G. (1993). Assessing student performance. San Fransisco: Jossey Bass.

Yang, C. (2009). A study of metacognitive strategies employed by English listeners. International Education Studies, 2 (4), 134-139.

Yeşilbursa, A. A. (2002). Training university EFL students in combined metacognitive strategies for listening. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yeşilyurt, E. (2013). An analysis of teacher candidates’ usage level of meatacognitive learning strategies: Sammple of a university in Turkey. Educational Research and Reviews, 86 (6), 218-225.

Young, M. Y. C. (1997). A serial ordering of listening comprehension strategies used by advanced ESL learners in Hong Kong. Asian Journal of English Language Teaching, 1, 35-53.

Yuill, N. vd. (1992). Towards a systematic approach of teaching reading comprehension skills to EFL majors in pre-service teacher education an experiment. Journal of Research in Education and Psychology, 2 (2). 1–17.

Zeng, Y. (2012). Metacognition and self-regulated learning (SRL) for Chinese EFL listening development. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Nanyang Technological University, Singapur.