Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Öğrendikleri Bilgileri Günlük Yaşamlarıyla İlişkilendirebilme Konusundaki Farkındalıkları ile Fen Bilimleri Dersindeki Başarıları Arasındaki İlişki

Filiz Kara
903 388

Abstract


Eğitim sürecinde öğrenilen bilgilerin öğrencilerin ihtiyaçlarını ne derecede cevap veriyor olması öğrencilerin bilgiyi öğrenme düzeyini doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda öğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarıyla ilişkilendirebilme düzeyleri fen bilimleri dersinde başarılı olmalarında oldukça etkilidir. Bu araştırmada öğrencilerin fen bilimleri dersinde öğrendikleri bilgilerini günlük yaşamlarıyla ilişkilendirebilmeleri konusundaki farkındalıkları ve fen bilimleri dersindeki başarıları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Erzurum İli’ne bağlı Oltu İlçe’sinde ortaokul 5. sınıfta öğrenim gören 78 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılarak Kamaraj ve Beyazıtoğlu (2009) tarafından geliştirilen “Fen Bilimleri Dersini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilmiş fen bilimleri dersi başarı testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS paket programıyla değerlendirilerek analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin fen bilimleri dersindeki başarıları ile cinsiyetler arasında anlamlı farklılık bulunmazken öğrencilerin bilgilerini günlük yaşamlarıyla ilişkilendirebilmelerindeki farkındalıkları ile cinsiyetleri arasında bayanlar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin fen bilimleri dersindeki başarıları ve fen bilimleri dersindeki bilgileri günlük yaşamlarıyla ilişkilendirebilmeleri konusundaki farkındalıkları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 


Keywords


Günlük yaşam; Fen bilimleri; Fen eğitimi.

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.50116

References


Abraham, M. R., Williamson, V. M. & Westbrook, S. L. (1994). A cross-age study of the understanding of five chemistry concepts, Journal of Research in Science Teaching, 31 (2), 147-165.

Anagün, Ş. S., Ağır, O., Kaynaş, E. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanım düzeyleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Ayas, A. & Özmen, H. (1998). Asit-baz kavramlarının güncel olaylarla bütünleştirilme seviyesi: bir örnek olay çalışması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, KTÜ, 23-25 Eylül, Trabzon.

Aydoğan, S., Güneş, B. & Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 111-124.

Balkan-Kıyıcı, F. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının günlük yaşamları ile bilimsel bilgileri ilişkilendirebilme düzeyleri ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Yayınlanmış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Bar, V., & Travis, A. S. (1991). Children's views conceming phase changes. Journal of Research in Science Teaching, 28. 363-382.

Baran, Ş, Doğan, Ş. & Yalçın, M. (2002). Üniversite biyoloji öğrencilerinin öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1).

Başer, M. & Çataloğlu, E. (2005). Kavram değişimi yöntemine dayalı öğretimin öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusundaki "yanlış kavramlar"ının giderilmesindeki etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 43-52.

Bilgin, İ. & Geban. Ö. (2001). Benzeşim yöntemi kullanılarak lise 2. sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 26-32.

Buluş Kırıkkaya & Güllü, D. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ısı - sıcaklık ve buharlaşma - kaynama konularındaki kavram yanılgıları, İlköğretim Online, 7 (1), 15-27.

Büyüköztürk, Ş, Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2010). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegema Yayıncılık, 5. Baskı, 260 s.

Cajas, F. (1999). Public understanding of science: using technology to enhance school science in everday life. International Journal of Science Education. 21(7), 765-773.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık, 310 s.

Er Dede, T., Şen, Ö. F., Sarı, U. & Çelik, H. (2013). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirme düzeyleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 24, 209-216.

Ericson, G. L. (1979). Children's conceptions of heat and temperature. Science Education, 63, 221-230.

Fisher, K. M. (1985). A misconception ın biology: Amino acids and translation. Journal of Research in Science Teaching, 1, 53-62.

Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design evaluate research in education. McGraw-Hill Companies, New York. Seventh Edition.

Harrison, A. G., Grayson, D. J., & Treagust, D. F. (1999). Investigation a grade 11 student's evolving conceptions of heat and temperature. Journal of Research in Science Teaching, 36 (1), 55-87.

Hürcan, N. & Önder, İ. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde öğrendikleri fen kavramlarını günlük yaşamla ilişkilendirme durumlarının belirlenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniveristesi, 27-30 Haziran 2012.

Jara-Guerrero S. (1993). Misconceptions on heat and temperature. In The Proceedings of the Third International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics. Ithaca, NY: Misconceptions Trust.

Jones, M. G., Carter, G., & Rua, M. J. (2000). Exploring the development of conceptual change ecologies: communities of concepts related to convection and heat. Journal of Research in Science Teaching, 37, 139-159.

Kamaraj, E. & Beyazıtoğlu, E. N. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı’nın günlük yaşamla ilişkilendirilmesine dair öğrenci ve öğretmenlerin görüşleri, trakya üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 157 s.

Kaptan, F. & Korkmaz, H. (2001). Hizmet öncesi sınıf öğretmenlerinin fen eğitiminde ısı ve sıcaklıkla ilgili kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21, 56-65.

Karasar, N. (1984). Bilimsel araştırma yöntemleri: kavramlar, ilkeler ve teknikler. Ankara: Hacettepe-Taş Kitapçılık, 2. Baskı.

Kesidou, S. & Duit, R. (1993). Students' conceptions of the second law of thermodynamics - An interpretative study. Journalaf Research in Science Teaching, 30, 85-106.

Lewis, E. L. & Linn, M. C. (1994). Heat energy and temperature concepts of adolescents, adults, and experts: Implications for curricular improvements. Journal of Research in Science Teaching, 31, 657-677.

Pınarbaşı, T., Doymuş, K., Canpolat, N., & Bayrakçeken, S. (1998). Üniversite kimya bölümü öğrencilerinin bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Mili Eğitim Basımevi, 268-271.

Roscoe, J. T. (1975). Fundamental research statistical for the behavioral sciences. Holt Rinehart and Winston, New York, Second Edition.

Shapiro, S. S. & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52 (3/4), 591-611.

Shayer, M., & Wylam, H. (1981). The development of the concepts of heat and temperature in 10-13 years-old. Journal of Resean'h in Science Teaching, 18,419-434.

Taşdemir, A. & Demirbaş, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1), 124-148.

Tatar, N. & Kuru, M. (2006). Fen ögretiminde arastırmaya dayalı ögrenme yaklasımının akademik basarıya etkisi. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 31, 158 -147.

Özmen, H. (2003). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini günlük olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. Kastomonu Eğitim Dergisi. 11(2), 317-324.

Özmen, H., İbrahimoğlu, K. & Ayas, A. (2000). Lise II öğrencilerinin kimya-ı konularında zor olarak nitelendirdikleri kavramlar ve bunların anlaşılma seviyeleri. IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 6-8 Eylül, Ankara.

Uzoğlu, M. & Gürbüz, F. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesinde öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesinin kullanılması, International Journal of Social Science, 4 (6), 501-517.

Yaman, S. (2005). Fen bilgisi ögretiminde probleme dayalı ögrenmenin mantıksal düsünme becerisinin gelisimine etkisi. Türk Fen Egitimi Dergisi, 2 (1), 56-70.

Yağbasan, R. & Gülçiçek, Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 102-120.