Jigsaw YöntemininMaddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinin Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi

Alev Doğan, Muhammet Ali Kılıç, Ümit Şimşek
1.073 360

Abstract


Bu araştırmanın amacı, Maddenin Tanecikli Yapısı Ünite’ sinin öğretiminde jigsaw yönteminin 6.sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersindeki akademik başarılarına, bilginin kalıcılığına etkisini incelemek vejigsaw yöntemi ile ilgili öğrenci görüşlerinitespit etmektir. Araştırma, 2012–2013 öğretim yılında Konya ilinde bulunan bir Ortaokulda eğitim görmekte olan iki farklı şubede beş hafta süreyle toplam 70 altıncı sınıf öğrencisinin katılımı ile yürütülmüştür.Bu farklı şubelerden biri jigsaw yöntemine dayalı öğretimin uygulandığı deney grubu(n=36), diğeri ise geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu(n=34) yansız atama yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış Maddenin Tanecikli Yapısı Akademik Başarı Testi (mABT) ve öğrencilerin jigsaw yöntemi hakkındaki görüşlerini belirlemek için Jigsaw Görüş Ölçeği (JGÖ) kullanılmıştır.

Araştırmanın sonucunda, iki grubun akademik başarı seviyelerinde deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca uygulanan öğretim yönteminin etki büyüklüğü (Cohen’s d) 0.49 olarak bulunmuştur. mABT son test olarak uygulandıktan 12 hafta sonra kalıcılık testi olarak tekrar uygulanmış ve deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir.İlgili ünitenin öğretiminde jigsaw yönteminin geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha etkili olduğu ve anlamlı bir öğrenme gerçekleştiği için kalıcılık puanlarında da deney grubu lehine anlamlı bir fark oluştuğu gözlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin işbirlikli öğrenme ile ilgili görüşlerinin genellikle olumlu olduğu belirlenmiştir.


Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.31750

References


Acar B, Tarhan L (2008) Effects of cooperativelearning on students’ understanding of

metallicbonding. ResSciEduc 38(4):401–420

Açıkgöz, K. (1993). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Ve Geleneksel Öğretimin Üniversite

Öğrencilerinin Akademik Başarısı, Hatırda Tutma Düzeyleri Ve Duyuşsal

Özellikleri Üzerindeki Etkileri. Eğitim Bilimleri Fakültesi: I. Ulusal Eğitim

Bilimleri Kongresi (25-28 Eylül 1990). Ankara: MEB

Açıkgöz, K. Ü. (2011). Aktif öğrenme. (12.Baskı). İzmir: Kanyılmaz Matbaası.

Adams, D. andHamm, M. (1996). Cooperativelearning: Critical thinkingand

collabrationacrossthecurriculum. (2nd edition). Illinois: Charles C Thomas Publisher.

Arslan, A. (2012). Sözcük türleri öğretiminde jigsaw yönteminin etkisi. Dumlupınar

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 157-168.

Atasoy, B. ,Genç, E. , Kadayıfçı, H. ve Akkuş, H. (2007). 7. sınıf öğrencilerinin

fiziksel ve kimyasal değişmeler konusunu anlamalarında işbirlikli

öğrenmenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,32,12-21

Bergquist, W.,&Heikkinen, H. (1990). Studentideasregardingchemicalequilibrium.

Journal of ChemicalEducation, 67(12), 1000–1003.

Ben-Zvi, R.,Eylon, B., &Silberstein, J. (1986). Is an atom of coppermalleable? Journal of

ChemicalEducation, 63, 64-66.

Bouwma-Gearhart, J.,Stewart, J., & Brown, K. (2009). Studentmisapplication of a gas-like

modeltoexplainparticlemovement in heatedsolids: implicationsforcurriculum

andinstructiontowardsstudents’ creationandrevision of accurateexplanatorymodels. International Journal of ScienceEducation, 31(9), 1157–1174.

Buzludağ,P. (2010). 6.Sınıf fen ve teknoloji dersi “canlılarlarda üreme, büyüme ve

gelişme” ünitesinin işbirlikli öğrenmeyle (jigsaw yöntemi) öğretiminin öğrenci başarısına etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Cohen,J.,(1988). Statistical Power Analysis fortheBehavioralSciences.(2nd ed).

HillSSale, NJ: Erlbaoum.

Darnon, C.,Harackiewicz, J. M., Butera, F., Mugny, G. andQuiamzade, A. (2007).

Performance-approachandperformance-avoidancegoals: Whenuncertaintymakes a difference. PersonalityandSocialPsychologyBulletin, 33, 813–827.

De Baz, T. (2001). TheEffectivness of the Jigsaw Cooperative Learning on Students’

AchievementandAttitudesTowardScience. ScienceEducation International. 12 (4), 6–11.

Doğan,A., Uygur,E., Doymuş,K. ve Karaçöp,A. (2010). İlköğretim fen ve teknoloji

dersinde jigsaw yönteminin uygulanması ve bu yöntem hakkındaki öğrenci görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 75-90.

Doymuş, K., Şimşek, Ü., Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen

bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 103-115.

Doymuş, K. (2008). Teachingchemicalequilibriumwith jigsaw technique, Research in

ScienceEducation, 38, 249-260.

Doymus K (2008) Teachingchemicalbondingthrough jigsaw cooperativelearning. ResSci

TechnolEduc 26(1):47–57.

Edwards,C. and Stout, J. (1990). Cooperativelearning: Thefirstyear. Educational

Leadership, 47(4), 38-41.

Fraenkel, J.R., Norman, E.W.(2009). How todesignandevaluateresearch in education.

(7th edt.).New York: McGraw-Hill.

Frailich M, Kesner M, Hofstein A (2009) Enhancingstudents’ understanding of theconcept

ofchemicalbondingbyusingactivitiesprovided on an interactivewebsite. J ResSciTeach 46(3):289–310

Gabel, D. L.,Samuel, K. V., &Hunn, D. (1987). Understandingtheparticulatenature of

matter. Journal of ChemicalEducation, 64(8), 695–697.

Hedeen, T. (2003). Thereverse jigsaw: A process of cooperativelearningand

discussion. TeachingSociology, 325-332.

Hennessy D, Evans R (2006) Small-grouplearning in thecommunitycollegeclassroom.

CommunCollEnterp 12(1):93–109.

Hijazi,D. and Al-Natour,A. (2012). Teachers’ attitudestowardsusingcooperative

learningforteaching English skills. InterdisciplinaryJournal of Contemporary

Research in Business, 3(12), 443-460.

Hwang, B.Y., Lin, S.H. (2002). Theeffects of cooperativelearning on learningoutcome

a meta-analysisapproach.Bulletin of Educational Psychology,34(1), 21-42.

Johnson, P. (1998). Progression in children’sunderstanding of a “basic” particletheory: A

longitudinalstudy. International Journal of ScienceEducation,20(4), 393-412.

Johnson, D.W. ve Johnson, R.T. (1999). Makingcooperativelearningwork. Theoryinto

Practice, 38 (2), 67-70.

Johnson, D. W. and Johnson, F. (2003). Joiningtogether: Grouptheoryandresearch

(8th edition).Boston: Allyn& Bacon.

Johnson DW, Johnson RT, Smith K (2007) Thestate of cooperativelearning in postsecondary

andprofessionalsettings. EducPsycholRev 19(1):15–29

Jolliffe,W. (2007). Cooperativelearning in theclassroom: Putting it intopractice.

London: Paul Chapman Publishing A SAGE Publications Company.

Karaduman,B.,Emrahoğlu, N.(2011).“Maddenin tanecikli yapısı” ünitesinin öğretiminde,

bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin, akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 925-938.

Kavak, N.(2007). Maddenin Tanecikli Doğası Hakkında İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin

İmaj Oluşturmalarına Rol Oynama Öğretim Yönteminin Etkisi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 327-339.

Koç,Y. Şimşek Ü ve Fırat,M.(2013).Işık Ünitesinin Öğretiminde Okuma-Yazma-Uygulama

Yönteminin Etkisi.Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,(5-2), 204-223

Kozcu Çakır, N.,Ballıel, B. ve Sarıkaya, M. (2013). İşbirlikli öğrenme yönteminin

öğrencilerin başarılarına, bilgilerinin kalıcılığına ve fene karşı tutumlarına etkisinin araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Blimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 1-15.

Maden, S. (2011). Effect of jigsaw I Technique on achievement in writtenexpression

skill. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 911-918.

Maftei, G. andMaftei, M. (2011). Thestrengthenknowledge of atomicphysicsusing

the “mosaic” method (the jigsaw method). ProcediaSocialandBehavioral

Sciences, 15, 1605–1610.

Nicoll, G., Francisco, J. ve Trautmann, M. (1998). IntegratingMultipleTeachingMethods

into a General ChemistryClassroom. Journal of ChemicalEducation,

(2), 210-213.

Noh, T.,&Scharmann, L. (1997). Instructionalinfluence of a molecular-levelpictorial

presentation of matter on students’ conceptionsand problem-solvingability. Journal of

Research in ScienceTeaching, 34(2), 199–217.

O’Leary N, Griggs G (2010) Researchingthepieces of a puzzle: theuse of a jigsaw learning

approach in thedelivery of undergraduategymnastics. J Furth High Educ 34(1):73–81

Özay, E. (2007). Mitoz ve mayoz konusunda işbirlikli öğrenme ve geleneksel öğrenme

yöntemlerinin öğrenci başarısına etkisi. A.Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi,

(3), 62-73.

Özdilek,K.,Erkol,M., Doğan,A., Doymuş,K. ve Karaçöp,A. (2010). Fen ve teknoloji

dersi öğretiminde jigsaw yönteminin etkisi ve bu yöntem hakkındaki öğrenci görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 209-225.

Özmen H (2008) Theinfluence of computer-assistedinstruction on students’ conceptual

understanding of chemicalbondingandattitudetowardchemistry: a caseforTurkey. ComputEduc51:423–438

Parveen, Q.,Mahmood, S.T., AzharMahmood, A. and Arif, M. (2001). Effect of

cooperativelearning on academicachievement of 8th gradestudents in thesubject of socialstudies. InternationalJournal of AcademicResearch, 3(1), 950-954

Poyraz, S. (2006). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin

kullanıldığı eğitim ortamlarında başarıyı ölçmede çoktan seçmeli testlerin diğer testlere göre etkileri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 497-502.

Putnam, J.W. (2001). Theprocess of cooperativelearning. In J.W. Putnam (Ed),

Cooperativelearningandthestrategiesforinclusion: celebratingdiversity in theclassroom,(2nd edition), (pp:17-47). Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co.

Sancı,M. ve Kılıç,D. (2011). İlköğretim 4.sınıf fen ve teknoloji dersi öğretiminde

uygulanan jigsaw ve grup araştırma yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi. Dünya’daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 80-92.

SheikhiFini A.,Zainalipoor H. andJamri M.(2012). An Investigationintotheeffect of

cooperativelearningwithfocus on jigsaw technique on theacademicachievementof 2nd-grade middleschoolstudents. Journal of Life ScienceandBiomedicine, 2(2), 21-24.

Slavin, R.E. (1994). Studentteamlearning: A practicalguidetocooperativelearning.(3rd

edition). Washington D.C. : NationalEducationAssociation.

Şimşek, Ü., Doymuş, K. ve Karaçöp, A. (2008). Çözeltiler Ünitesinde Uygulanan Grup

Araştırması Yönteminin Öğrencilerin Maddenin Tanecikli Yapısını Anlamalarına ve

Akademik Başarılarına Etkisi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,3( I-II), 87-99.

Şimşek, Ü. (2007). Çözeltiler ve kimyasal denge konularında uygulanan jigsaw ve birlikte öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin maddenin tanecikli yapıda öğrenmeleri ve akademik başarıları üzerine etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Tarhan,L ve Sesen,B.A. (2012). Jigsaw cooperativelearning: Acid–basetheories.

ChemistryEducationResearchandPractice, 13, 307–313.

Turaçoğlu,İ.,Alpat, Ş. ve Ellez, A.M. (2013). Kimyasal bileşiklerin adlandırılması

konusunun öğretilmesinde jigsaw yönteminin etkileri. EducationandScience, 38(167), 256-272.

Uygur, E. (2009). İlköğretim 7.sınıf fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket ünitesinin

öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına, tutumuna ve bilgi

kalıcılığına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ünlü, M. ve Aydıntan, S. (2011). İşbirlikli öğrenme yönteminin 8.sınıf öğrencilerinin

matematik dersi “pemütasyon ve olasılık” konusunda akademik başarı ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 1-16.

Yıldırım,B. ve Girgin, S. (2012). Theeffects of cooperativelearningmethod on the

achievementsandpermanence of knowledge on geneticsunitlearnedbythe 8th gradestudents. ElementaryEducation Online, 11(4), 958-965.