Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji İlkelerine Yönelik Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Çavuş Şahin, Mehmet Kaan Demir, Serdar Arcagök
891 335

Abstract


Bu araştırmada öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji ilkelerine yönelik yaklaşımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde olup, araştırmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde çeşitli Anabilim Dallarında öğrenim gören 232 öğretmen adayı (151 kız, 81 erkek) oluşturmaktadır.  Araştırmanın veri toplama aracı 5’li likert tipi toplam 31 maddeden oluşan “Eleştirel Pedagoji Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek üç alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmanın verilerinin analizinde spss paket programı kullanılmış olup, araştırma verileri normal dağılım göstermediğinden “non parametrik” istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji ilkelerine orta düzeyde katıldıkları belirlenmiştir. Cinsiyet, sınıf ve bölüm değişkenine göre öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji ilkelerinin alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmadığı saptanmıştır.


Keywords


Öğretmen Adayları, Eleştirel Pedagoji, Yaklaşım.

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.46732

References


Aksoy, H. H., Aras, H. Ö., Çankaya, D. ve Karakul, A. K. (2011). Eğitimde Nitelik: Eğitim Ekonomisi Kuramlarının Eğitimin Niteliğine İlişkin Kurgusunun Eleştirel Analizi. Eğitim Bilim Toplum, 9(33), 60-99.

Alakuş, A. O. ve Mercin, L. (2005). Eleştiri, Sanat Eleştirisi ve Pedagojik Eleştiri Yönteminin İncelemesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (5), 36-46.

Aliakbari, M & Allahmoradi, N. (2012). On Iranian School Teachers’ Perceptions of the Principles of Critical Pedagogy. International Journal of Critical Pedagogy. 4(1), 154-171.

Aslan, H.(2012). Gelecekçi Sanat Eğitimi Modellerine Temel Oluşturması Bakımından Görsel Okuryazarlık ve Eleştirel Pedagoji İlişkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E. , Karadeniz, Ş., Demirel, F . (2009). Bilimsel Araştırma

Dündar, S. (2012). Aristokrasiye Eğitimsel Bir Bakış: Postmodernizmde Eşitsizliğin Dönüşümü.. Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi, 9(2).

Ergün, M. (1994). Eğitim Sosyolojisine Giriş. Ankara: Ocak Yayınları.

Ergün, M. (2009). Eğitim felsefesi. Ankara: Pegem Akademi.

Fobes, C. & Kaufman, P.(2008). Teaching Sociology. 36, 26-33.

Freire, P. (2010). Ezilenlerin pedagojisi. (Çev. D. Hattatoğlu ve E. Özbek). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Gur-ze’ev, I. (2003). Critical Theory. Critical Pedagogy and Diaspora Today-Toward NewCritical Language in Education , Critical Pedagogy TodayToward a New Critical Language in Education, Faculty of Education, University of Haifa, Haifa, 7-34.

Holst, J. D. (2003). Revolutionary Critical Education.: In Defense of a Theory and a Challenge to Seek Out Those Who Practice It. Journal of Transformative Education , (4), 341- 348.

İnal, K. (2010). Eleştirel pedagoji: Eğitimde Modern Özgürleştirici bir Yaklaşım. Alternatif Eğitim e- Dergisi, (1), 14-24.

James, K. (2008). A Critical Theory and Postmodernist Approach to the Teaching of Accounting Theory. Critical Perspectives on Accounting, 19, 643–676.

Kanpol, B. (1999). Critical pedagogy: An introduction. Westport, Conn: Bergin & Garvey.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri. Ankara: Tekışık Matbaası.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kincheloe, J. L. (2008). Critical pedagogy and the knowledge wars of the twenty-first century. International Journal of Critical Pedagogy, 1(1), 1-22.

Korkmaz, Ö.(2009). Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 2009, 1-13.

Kükürt, R.O. (2007 ) . Özne Sorunu Açısından Eğiten-Eğitilen İliskisi, 16. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi Bildirisi, 5–7 Eylül, Tokat

Lodico, M. G.; Spaulding, D. T.; Voegetle, K. E. (2006). Methods ın Educational Researchses from Theory to Practice. San Fransisco: John Willey and Sons.

Mclaren, P. (1989 ). Life in schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education, NewYork, Longman.

Mclaren, P. (2003 ). Life in schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education, Boston: Allyn & Bacon.

Moreno, I & Lopez, I. (2005). Sharing Power with Students: The Critical Language Classroom. Radical Pedagogy, 7(2).

Willis, J. (2007). Foundations of Qualitative Research : Interpretive and Critical Approaches. California: Sage Publications Ltd.

Wink, J. ( 2005). Critical Pedagogy, USA: Copyright Pearson Education, Inc.

Yılmaz, K. (2009b). Elementary school teachers’ views about the critical pedagogy. The Asia-Pacific Education Researcher, 18 (1), 139–149.

Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y.(2011). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji İle İlgili Görüşleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 195-213.

Griox, H. A. (2004). Critical Pedagogy and the Postmodern/Modern Divide: Towards a Pedagogy of Democratization. Teacher Education Quarterly, 31-47.

Monchinski, T. (2008). Critical Pedagogy and the Everyday Classroom. Boston: Springer.

Ewert, Gerry. D. (1991). Habermas and Education: A Comprehensive Overview of the Influence of Habermas on Educational Literature. Review of Educational Research 61.3 (1991): 345-78.

Ford, D. R. (2014). A Critical Pedagogy of Ineffability: Identity, Education and the Secret Life of Whatever. Educational Philosophy and Theory, 46(4), 380–392.