Öğretmen Adayları Fotosentez Konusu Hakkında Kavram Yanılgılarının Vee Diyagramı Aracılığıyla Belirlenmesi ve Bu Araca Yönelik Görüşlerinin Tespiti

Gamze Kırılmazkaya, Fikriye Kırbağ Zengin
823 400

Abstract


Bu çalışma, öğretmen adaylarının fotosentez konusundaki kavram yanılgılarını Vee diyagramı aracılığıyla belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca öğretmen adaylarının bu araca yönelik görüşleri belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 86 öğretmen adayı (62 kadın, 24 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğretmen adayları tarafından hazırlanan Vee diyagramları kullanılmıştır. Araştırmada ayrıca öğretmen adaylarının Vee diyagramı hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Vee diyagramı tekniği ile öğretmen adaylarının, fotosentez konusunda kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının Vee diyagramını görsellik, konuya dikkat çekicilik, konunun daha iyi anlaşılması, konu bütünlüğünü sağlaması bakımından önemli gördükleri belirlenmiştir. Yapılan araştırma sonunda Vee diyagramının Genel Biyoloji Dersi Laboratuarı’nda kullanımının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Vee diyagramı tekniğinin diğer derslerde de kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği önerilmektedir.


Keywords


Vee diyagramı, kavram yanılgısı, fotosentez

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


References


Atılboz, G.N. (2004). Lise 1. sınıf öğrencilerinin mitoz ve mayoz bölünme konuları ile ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3), 147-157.

Aydoğdu, M., Kesercioğlu, T. (2005). İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara.

Bayrak, İ., Duruhan, K. (2013). Okulöncesi öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerine ilişkin yeterlilik algıları. International Journal of Social Science, 6 (5)

Calais, G.J. (2009). The Vee diagram as a problem solving strategy: content area reading/writing ımplications. National Forum Teacher Education J., 19 (3)

Canbazoğlu, S. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı ünitesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi ,Ankara Üniversitesi.

Çepni, S. (2005). Fen ve teknoloji öğretimi (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Hofstein, A., Lunetta, N.V. (1982). The role of laboratory in science teaching: neglected aspects of research. Review of Educational Research, 52 (2).

Hofstein, A., Lunetta, N.V. (2003). The laboratory in science education: foundations for the twenty-first century. Science Education, 88

MEB. (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara.

Morgil, İ., Seçken, N., Karaçuha, Z. (2005). Temel kimya laboratuvarında V diyagramı uygulamaları ve öğrenci başarısına etki eden faktörler. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(3).

Nakiboğlu, C., Meriç, G. (2000) Genel kimya laboratuarlarında v-diyagramı kullanımı ve uygulamaları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (1).

National Research Council (2000). Inquiry and the national science education standards. a guide for teaching ve learning. National Academy Press Washington, DC

Novak, J.D., Gowin, D.B. (1984). Learning how to learn. New York: Cambridge University Press.

Özer, B. (2002). İlköğretim ve ortaöğretim okullarının eğitim programlarında öğrenme stratejileri. 2000’li Yıllarda Öğrenme ve Öğretme Birinci Sempozyumu. 1, (1).

Sanders, M. (1993). Erroneous ideas about respiration: the teacher factor. Journal of Research in Science Teaching, 30.

Sarıkaya, R., Selvi, M., Yakışan, M. (2004). V-diyagramlarının hayvan fizyolojisi laboratuarı konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3) 341-347.

Şensoy, Ö., Aydoğdu, M., Yıldırım, H.İ., Uşak, M. ve Hançer, A. H. (2005). İlköğretim öğrencilerinin (6., 7. ve 8. sınıflar) fotosentez konusundaki yanlış kavramların tespiti üzerine bir araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 33 (166), 213-223.

Tatar, N., Korkmaz, H., ve Şaşmaz, Ö. F. (2007). Araştırmaya dayalı fen laboratuarlarında bilimsel süreç becerilerini geliştirmede etkili araçlar: ‘Vee ve I diyagramları’. İlköğretim Online, 6 (1).

Tekkaya, C., Balcı, S. (2003). Öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum konularındaki kavram yanılgılarının saptanması. HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 24.

Tobin, K. (1990). Research on science laboratory activities: In pursuit of beter questions and answers to improve learning. School Science and Mathematics, 90(5).

Zuzovsky, R. (1999). Performance assessment in science: lessons from the practical assessment of 4th grade students in Israel. Studies in Educational Evaluation, 25.