A Comparative Study On The Attitudes Of Students From Education Faculties And Science Faculties Towards Being A Teacher

Birsen Bağçeci, İbrahim Yıldırım, Kevser Kara, Derya Keskinpalta
2.576 1.235

Abstract


There are plenty of approaches about teacher training techniques. When Turkey's teacher training method is taken into consideration, the attention is drawn on two well-known techniques: to edify students in education faculties and to make students 'a teacher' with the supplement of pedagogical courses after their graduation from science faculties. One of the factors deciding on the which one is the most effective way to make students a teacher is to learn student's own viewpoints and feelings about being a teacher. At this point, the main aim of this study is to get information about the attitudes of students from education faculties who are studying their last year in the faculty, and the students who are graduated from science faculty and taking pedagogical courses. 'A Questionnaire on the attitudes towards a teacher’, developed by Üstüner (2006). The sample consists of 171 volunteer students from Sutcu Imam University and Gaziantep University. At the end of the study, it is revealed that students whose background from science faculties and taking pedagogical courses have more positive attitudes than students who are studying at the last grades in education faculties

Keywords


Teacher training approaches, attitudes towards being a teacher, pedagogical formation courses, prospective teachers

Full Text:

PDF PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.52416

References


Açışlı, S. ve Kolomuç, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 266-271.

Akbaba, B. (2013). The attitudes of pre-service social studies teachers’ towards teaching profession and their self-efficacy about using instruction materials. Mevlana International Journal Of Education (MIJE), 3(2), 157-169.

Başbay, M., Ünver G. ve Bümen, N. T. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: boylamsal bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 15, Sayı 59, 345-366.

Bozkırlı, K. Ç. ve Er, O. (2011). Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği). Turkish Studies, Volume 6/4 Fall, 457-466.

Ekinci, A. ve Öter, Ö.M. (2010). Finlandiya’da eğitim ve öğretmen yetiştirme sistemi. Çalışma Ziyareti Raporu.

Eraslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2), 427-438.

Erözkan, A. (2007). Bilimsel Araştırmalarda Yöntemler. Durmuş Ekiz (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemler (ss.99-123). İstanbul: Lisans.

Gültekin, M. (1998). Türkiye ve Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerde zorunlu eğitim. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

Gürbüz, H. ve Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 71-83.

Hotaman, D. (2004). Sınıf yönetimi sürecinde sergilenen öğretmen davranışları. MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 20-22 Ekim, Ankara.

Hürriyet. (2013, 3 Haziran). YÖK ortaöğretim alan öğretmenliği bölümlerine kontenjanı öğrenci [http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23424673.asp]. 03.06.2013. vermeyecek. Erişim tarihi:

İnceoğlu, M. (2010). Tutum Algı İletişim (5. Baskı). İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınevi.

Kara, K. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğini etkileyen faktörlere yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Middlebrook, N.P. (1974). Social psychology and modern life. New York: Alfred A. Knoff.

Ocak, G. ve Demirdelen, C. (2008). Eğitim fakültesi öğrencileri ile tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırmalı incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 151- 171.

Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. Seta Analiz, Sayı:17.

Sonay, N. (2013). Branş öğretmenleri fen edebiyattan yetişecek. [http://www.memurlar.net/haber/373172/]. Erişim tarihi: 11.05.2013.

Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: modern bir söylem ve retorik, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı/ Cilt. 10, Sayı. 3, 63–82.

Tekerek, M. ve Polat, S. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, Elazığ- Turkey.

Tok, T. N. (2012). Teacher candidates attitudes’towards the teaching profession in Turkey. Alberta Journal Of Educational Research, 3 (58), Fall 2012, 381- 403.

Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 45, 109- 127.