Prospective Teachers’ Perceptions of Screen Reading Self-efficacy

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ayşe Ülkü KAN, Emine Kübra FİDAN
2.540 946

Abstract


The main aim of this study is to explore prospective teachers’ perceptions of screen reading. Data for the study were collected through a 27-item, five-point Likert-style screen reading self-efficacy scale, developed by the researchers, from a total of 695 prospective teachers enrolled at the Faculty of Education at Fırat University. Cronbach’s Alpha reliability coefficient of the whole scale was measured to be.758. Factor analysis revealed three subscales, namely: understanding, difficulty and bene- fit. Screen reading self-efficacy scale was administered to all participants. Independ- ent samples t-test, one way ANOVA and Kruskal Wallis H were utilized to analyze the data. Findings revealed that both male and female prospective teachers had high level of self-efficacy in understanding subscale. Both gender groups did not get difficulty in screen reading. But males benefited from screen reading more than the females. Statistically significant differences were observed among the opinions of prospective teachers in understanding and benefit subscales in terms of department variable. Some useful implications are discussed and recommendations are offered based on the research findings.

 


Keywords


prospective teacher, screen reading, thinking based on screen, education faculty

Full Text:

PDF (Türkçe) PDF


References


Alpan-Bangir, G. (2008). Görsel Okuryazarlık Ve Öğretim Teknolojisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 74-102.

Altun, A. (2002). E-okuryazarlık. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu,(23-25 Mayıs), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Asutay, H. (2009). Elektronik Yazın Yeni Teknolojilerle Birlikte Yazın Dünyasında

Ortaya Çıkan Yeni Yazınsal Tür ve Biçimler, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 63-86.

Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegema Yayıncılık.

Daley, E. (2003). ExpandingtheConcept of Literacy, Educause, 33-40,

http://net.educause.edu/ir/library/pdf/erm0322.pdf adresinden 23.09.2012 tarihinde edinilmiştir.

Dikmen, Ü. (2013). Ekran Fontlarının Kullanılabilirliğe Etkisi, İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2(6), 306-324.

Duran, E. & Ertuğrul, B. (2012). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Elektronik Ders Kitaplarına Yönelik Görüşleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 347-

Dyson, M.C. & Haselgrove, M. (2001).The Influence of Reading Speed and Line Length on the Effectiveness of Reading From Screen, International Jour- nal of Human-Computer Studies, 54(4),585-612.

Emiroğlu, B. G. (2008). Üniversitelerde Görme Engelli Öğrenciler İçin Bilişim. X. Akademik Bilişim Konferansı, (30Ocak-1Şubat, 2008), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü. & Öner, Ü. (2012). Üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrencilerin medya okuryazarlığına ilişkin görüşleri (Elazığ bilim ve sanat merkezi örneği), Pegem eğitim ve Öğretim Dergisi 2 (4), 41-54.

Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü. & Fidan, E. K. (2013). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ekran okumaya ilişkin görüşleri, XVII. Ulusal sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 23-25 Mayıs, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası, Aydın.

Güneş, F. (2010). Öğrencilerde Ekran Okuma ve Ekranik Düşünme, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14),1-20.

Güneş, F. (2011a). Kalemden Tuşlara Yazma Öğretimi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (5-7 Mayıs, 2011), Cumhuriyet

Üniversitesi, Sivas.

Güneş,F. (2011b). Niçin F Klavye? Yenises Dergisi,Yıl:16, Kasım Sayısı No:191,27-29, http://www.ticaretmeslekliseliler.com/nicin-f-klavye.htm

adresinden 10.10.2012 tarihinde edinilmiştir.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1995). Multivariate data analysis with readings. New York: Prentice-Hall.

Halıcı, N. (2003). “Online Gazetecilik”, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, Der.

Sevda Alankuş, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları, s.151-166.

İpek, İ. (2003). Bilgisayarlar, Görsel Tasarım ve Görsel Öğrenme Stratejileri, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(3), 68-76.

Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi (12. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dagıtım.

Maden, S. (2012). Ekran Okuma Türleri ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekran Okumaya Yönelik Görüşleri, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(3), 1-16.

Mercieca, P. (2004). 'E-book acceptance: What will make users read on screen?', in

T. Denison (ed.) VALA 2004 Breaking Boundaries: Integration and Interoperability, Melbourne, Australia, 3-5 February 2004, 1-11.

Pallant, J. (2005). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows (version 12), New York: Open UniversityPress.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (1. Baskı), An-

kara: Nobel Yayın Dağıtım.

Tekindal, S. (2009). Duyuşsal özelliklerin ölçülmesi için araç oluşturma. (Geliştirilmiş 2. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.

Thoman, E. (2003). Literacyforthe 21. Century-An Overview&Orientation Guide to Media Literacy Education, Center for Media Literacy, Santa Monica.

Wright, P. & Lickorish, A. (1983) Proof-reading texts on screen and pa-

per. Behaviour and Information Technology, 2(3), 227- 235.http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01449298308914479 adresinden 22.03.2013 tarihinde edinilmiştir.