A Research Regarding the Listening Types Used in Secondary School Turkish Work Books

Esra LÜLE MERT
3.010 965

Abstract


Listening skills are an important part of communication and listening skills appropriate to the activities to be developed. Listening to the students often Ex-pressed in theory , this theoretical knowledge to transform behavior is seen to be a systematic effort . Listening skills also need to be developed originally acquired in anatural environment . Educational environment is also obliged to provide this development . Turkish education and training to ensure the development of listening skills in the Turkish program , Turkish courses and study books and is one of the main tasks of Turkish teachers . In this study, Ozbay (2012 ) which determines the types of listening Turkish secondary school studies associated with listening activities found in the books and what kind of listening which is used at the class level is de- termined at what rate . These ratios in the light of the types of listening in listening activities are taken into account and that the use of these types of comments were made about the increase in rates . This research produced a descriptive survey is a survey on the structure . Scan data source based on the model of this study , 2012 - 2013 academic year junior high school students in the province of Malatya Turkish lessons and workbooks distributed as contained in the book consisted of activities related to listening skills.


Keywords


Turkish text book, Turkish work book, listening skill

Full Text:

PDF (Türkçe) PDF


References


İncelenen Türkçe Ders ve Çalışma Kitapları

Alacalı, O. (2012). İlköğretim Türkçe 5 ders ve çalışma kitabı. Anka- ra: Ada Matbaa.

Kapulu, A. ve Karaca, A. (2011). İlköğretim Türkçe 7 ders ve çalışma kitabı. Ankara: Koza yayınları.

Karabıyık, F. (2011). İlköğretim Türkçe 6 ders ve çalışma kitabı. An- kara: Evren yayınları.

Şahin, D. (2011). İlköğretim Türkçe 8 ders ve çalışma kitabı. İstanbul: Tav yayınları.

Yararlanılan Kaynaklar

Adams, L. K. (1997). Dealing with someone who won't listen. New York: The Rosen Pub.

Adler, M. J. (1997). How to speak how to listen. New York: Touch- stone.

Aydın, G. (2009). Zihin haritalama tekniğinin dinleneni anlamaya etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Brady, M. and Leigh, J. A. (2005). A little book of listening skills 52

essential practices for profoundly loving yourself and other people. Los Altos, CA: Paideia.

Boyd, G. E. (2003). Pastoral conversation: relational listening and open-ended questions. Pastoral Psychology, 51(5), 345-360.

Buzan, T. (2006). Aklını en iyi şekilde kullan. (Çev. Banu Ergüder).

İstanbul: Arion Yayınevi.

Cemiloğlu, M. (2004). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Bursa: Alfa Akademi.

Chengxing, L. (2005). Factors affecting listening comprehension and strategies for listening class. CELEA Journal (Bimonthly) 28(3), 113-115. www.celea.org.cn/teic/61/61-113.pdf (Erişim:

06.2012).

Cihangir, Z. (2004). Kişilerarası İletişimde Dinleme Becerisi. Ankara: Nobel Kitap.

Coşkun, E. (2007). Yazma becerisi. A. Kırkkılıç, H. Akyol (Ed.),

İlköğretimde Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A.

Cramer, R. L. (2004). The lannguage arts a balanced approach to teaching reading writing listening talking and thinking. USA: Pearson Education.

Cüceloğlu, D. (2005). ‘Keşke’siz bir yaşam için iletişim. İstanbul: Remzi.

Çifçi, M. (2001). Dinleme eğitimi ve dinlemeyi etkileyen faktörler.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 165-177.

Demirel, Ö. (2003). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Demirel, Ö. ve Kıroğlu, K. (2005). Konu alanı ders kitabı incelemesi.

Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Er, O. (2011). İlköğretim sekizinci sınıf Türkçe dersi öğretim programı dinleme/izleme alanının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Fidan, M. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Türkçe dersinde kullandıkları dinleme stratejilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Funk, H. D. and Funk, G. D. (1989). Guidelines for Developing Lis- tening Skills. The Reading Teacher, pp.660-663.

Giri, R. A. (1998). Listening skills for young learners. Journal of Nelta, 3(1-2), 1-5.

Göğüş, B. (1978). Türkçe ve Yazın Öğretimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Grognet, A. and Van Duzer, C. (2002). Listening skills in the work- place. Technical Assistance for English Language Training Projects/Spring Institute for International Studies, 2. ERIC. (Erişim: 10.04.2012).

Güleryüz, H. (2001). Türkçe programlanmış ilk okuma yazma öğretimi kuram ve uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.

Gürgen, İ. (2008). Türkçe Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Hunsaker, R. A. (1983). Understanding and developing the skills of oral communication: speaking and listening. Englewood, CO, Morton.

Jalongo, M. R. (1995). Promoting Active Listening in the Clossroom.

Childhood Education, 72. 1, pp. 13-18.

Johnson, K. O. (1951). The Effect of Classroom Training upon Listen- ing Comprehension. The Journal of Communication. I, 58.

Kantemir, E. (1997). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

Keçik, İ. ve Uzun, L. (2004). Türkçe sözlü ve yazılı anlatım. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Kılıç, A. ve Seven, S. (2006). Konu alanı ders kitabı incelemesi. An- kara: Pegem Yayıncılık.

Kocaadam, Duygu. (2011). Not alarak dinleme eğitiminin ilköğretim

sınıf öğrencilerinin dinleme becerisi üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Lundsteen, S. W. (1979). Listening: Its impact on reading and the other language arts. Urbana IL: National Counsel of Teachers of English.

Makodia, V. V. (2009). Role of body language in communication. Jai- pur, India: Paradise.

Milli Eğitim Bakanlığı. (1995). Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları yönetmeliği. Tebliğler Dergisi, 2434.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5.sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.

Ozman, E., B. Gürbüz, (2006). Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı Işığında Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Örnek, Eğitimde Çağdaş Yönelimler III ‘Yapılandırmacılık ve Eğitimi Yansımaları’ Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 140-142, Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir.

Özbay, M. (2003a). Türkçe Öğretiminde İhmal Edilmiş Bir Alan: Dinleme Eğitimi. Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz (S:93-104). Ankara: ANAÇEV Yayınları.

Özbay, M. (2003b). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Gölge ofset Matbaacılık.

Özbay, M. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi. Ankara: Akçağ Yayınları.

Özbay, M. (2009). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Basımevi.

Özbay, M. (2012). Dinleme Eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.

Petress, K. C. (1999). Listening: A vital skill. Journal of Instructional Psychology, 26(4), 261-262.

Robertson, A. K. (2008). Etkili Dinleme, (Çev. E. Sabri Yarmalı), İstanbul: Hayat Yayınları.

Rost, M. (1994). Introducing Listening. London: Penguin English Ap- plied Linguistics.

Sawir, E. (2005). Language difficulties of international students in Australia: The effects of prior learning experience. Interna- tional Education Journal, 6(5), 567-580.

Sayers F. vd. (1993). Yöneticilikte İletişim (Çev. Doğan Şahiner).

İstanbul: Rota Yayıncılık.

Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme (4. Baskı). Anka- ra: Anı Yayıncılık.

Sever, S., Kaya, Z., Aslan, C. (2006). Etkinliklerle Türkçe Öğretimi.

İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Şahin, A. ve Aydın G. (2009). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarının belirlenmesine yönelik bir anket geliştirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 / 9, 454- 464.

Tavşancıl, E. ve Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Temur, T. (2001). Dinleme Becerisi. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Türkçe 1-8. Ankara: Nobel Yayınları.

Umagan, S. (2007). Dinleme-İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Waks, L. J. (2007). Listening and reflecting: an introduction to the special issue. Learning Inquiry, 1(2), 83-87.

Wilkie, H. (2001). Writing, speaking and listening: the Essentials of business communication. Oxford: Essentials.

Wolff, F. I., Marsnık, N. C., Tacey, W. S. and Nichols, R. G. (1983).

Perceptive Listening. New York: CBS College Publishing. Wolvin, A. D. & Coakly, C. G. (1985). Listening. Dubuque, IA: Wil-

liam C. Brown.

Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Akçağ.

Yangın, B. (1999). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı modül 4, İlköğretimde Türkçe öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Yangın, B. (2002). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Dersal Yayıncılık.

Yıldırım, A., Doğanay, A. ve Türkoğlu, A. (2009). Okulda başarı için ders çalışma ve öğrenme yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.