A Pilot Study for Determining The Effect of V-Diagrams On Development Of Concepts Related To Electric Current

Hakan Şevki AYVACI, Hava İPEK AKBULUT
1.878 974

Abstract


The aim of this study is to determine the effect of V-diagrams on development of concepts related to electric current and students’ affective and psychomotor skills. The study is conducted with twenty, 7th grade primary school students in Trabzon. To collect data reflective writings that students written after the application, V-diagrams students prepared during the application and data collected from observation forms to determine students’ affective and psychomotor skills are used. At the end of the study it has seen that V-diagrams improve students’ psychomotor skills, it has contribution to conceptual learning in cognitive area and it affects students’ lower level affective skills as receiving, responding to phenomena.


Keywords


V-diagrams, electric current, emotional skill, psychomotor skill.

Full Text:

PDF (Türkçe) PDF


References


Ateş, S. (2005). The effects of learning cycle on college students’understanding of

different aspects in resistive DC circuits. Electronic Journal of Science Education, 9(4), 1-20.

Atılboz, N. G. & Yakışan, M. (2003). V- Diyagramlarının Biyoloji Laboratuarı Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi: Canlı Dokularda Enzimler ve Enzim Aktivitesini Etkileyen Faktörler, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 8-13.

Ayas, A., Çepni, S., Akdeniz, A., Özmen, H., Yiğit, N. & Ayvacı, H.Ş. (2005). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Kuramdan Uygulamaya, 7. Baskı, Ankara, PegemA Yayıncılık.

Ayvacı, H.Ş. & Bacanak, A. (2004). The Application Degree of the Interactive Instructional Methods at Teacher Training (İnteraktif Öğretim Tekniklerinin Öğretmen Eğitiminde Kullanılma Düzeyi). Eurasian Journal of Educational Research, EJER, 14,150-161.

Borges, A.T. & Gilbert, J.K. (1999). Mental models of electricity. International Journal of Science Education, 21(1), 95-117.

Clement, J.J. & Steinberg, M.S. (2002). Step- wise evolution of mental models of electric circuits: A “learning- aloud” case study. International Journal of the Learning Sciences, 11(4), 389-452.

Cohen, L., Manion L., 1994. Research Methods In Education, Fourth Edition, Routledge Great Britain.

Demirci, N & Çınkı, A. (2009). V-diyagramları kullanımının ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin fen deneylerindeki başarılarına etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 23-36.

Duit, R. & Rhöneck, C. (1997). Learning and understanding key concepts of electricity. In Andrée Tiberghien, E. Leonard Jossem, Jorge Barojas (eds), Connecting Research in Physics Education with Teacher Education (International and Pan-American Copyright Conventions), 50-55.

Durak, H. (2007). Fizikokimya Laboratuarlarında V-Diyagramı Kullanımı ve Uygulamaları. Yüzüncü yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.

Karasar, N., 2005. Bilimsel Araştırma Yöntemi, 14. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Keleş, Ö. & Özsoy, S. (2009). Pre-service teachers’ attitudes toward use of Vee diagrams in general physics laboratory, International Electronic Journal of Elementary Education, 1(3).

Morgil, İ. Seçken, N. & Karaçuha, Z. (2005). Temel Kimya Laboratuarında V- Diyagramı Uygulamaları ve Öğrenci Başarısına Etki Eden Faktörler. Türk

Fen Eğitimi Dergisi, 2(2).

Nachmias, D., Nachmias, C., 1997. Research Methods In The Social Sciences, Second Edition, St. Martin’s Press New York.

Nakiboğlu, C. & Meriç, G. (2000). Genel Kimya Laboratuarlarında V. Diyagramı Kullanımı ve Uygulamaları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(1).

Nakiboğlu, C., Benlikaya, R. & Karakuç, Ö. (2001). Ortaöğretim Kimya Derslerinde V- Diyagramı Uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 97-104.

Psillos, D. (1998). Teaching introductory electricity. In A. Tiberghien, E. L. Jossem and J. Barojas (Eds.), Connecting Research in Physics Education with Teacher Education.

Thoron, A., Myers, B. E. (2007). Using Virtual Vee Maps to Assess Laboratory Instruction, Proceedings of the 2007 AAAE Research Conference, Volume 34, 701.

Tortop, H. S, Bezir Çiçek, N., Uzunkavak, M. & Özek, N. (2007). Dalgalar Laboratuarında, Kavram Yanılgılarını Belirlemek için V-Diyagramlarının Kullanımı ve Derse Karsı Geliştirilen Tutuma Olan Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,11(2),110-115.