Fizik Öğretiminde Laboratuar Yönteminin İlköğretim Matematik Bölümü Öğrencilerinin Başarısı Üzerine Etkisinin Araştırılması

Özay SOSLU, Refik DİLBER, Bahattin DÜZGÜN
2.330 818

Abstract


In this study, effect on students’ academic achievement was investigated us- ing the laboratory method in teaching physics. This study carried out with under- graduate mathematics students in 2006-2007 spring semesters. From the obtained results, it was seen that, the usage of laboratory method in education of physics af- fected positively to academic success and it was proposed some suggestion in this subject.

Keywords


Laboratory methods, physics teaching, student

Full Text:

PDF (Türkçe) PDF


References


Blosser, P. E. (1990). ‘The Role of the Laboratory in Science Teaching, Research Matters to the Science Teacher, No. 9001. www.educ.sfu.ca/narstsite/ publications/ research/labs.htm

Bozdoğan, A. E., Yalçın, N. (2004) İlköğretim Fen Bilgisi Derslerindeki deneylerin Yapılma Sıklığı ve Fizik Deneylerinde Karşılaşılan Sorunlar. G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 59-70.

Böyük, U., Erol, M., (2008) Science Education Laboratories in Turkey: Difficulties and Proposals. International Journal on Hands-on Science, 1646-8937 on- line 1646- 8945, Received July 20, 2008; Accepted October 11, 2008.

Çorlu, M. A., Özçelik, D. A., Özdaş, K., Ekrem, N., Şenyol, M. (1991) Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Lisans Tamamlama Programı Fizik Öğretimi, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları, pp:59- 65, Eskişehir.

Demirci, B. (1993) Çağdaş Fen Bilgisi Eğitimi ve Eğitimcileri. H.Ü. Eğitim Fakül- tesi Dergisi, 9, 156.

Dogan, S. Sezek F., Yalcın, M., Kıvrak, E. (2003) Erzincan Egitim Fakultesi Dergi- si, 5 (2), 1.

Ekici, F. T., Ekici, E., Taşkın, S. (2002) “Fen Laboratuarlarının İçinde Bulunduğu Durum”, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Haggerty, S. M. (1995). Preservice Teachers’ Meaning of Learning. International Journal of Science Education, 17 (1), pp:119–131.

Hanif, M., Sneddon, P. H., Al-Ahmadi, F. M., Reid, N. (2009). The perceptions, views and opinions of university students about physics learning during undergraduate laboratory work, European Journal of Physıcs, 30, pp:85-96

Henderson, D., Fisher, D., Fraser, B. (2000) Interpersonal behavior, learning environments and student outcomes in senior biology classes. Journal of Research in Science Teaching, 37 (1), 26–43.

Kocaçınar, M. (1969) Genel Öğretim Metodu (Bilgisi), İstanbul.

Lazarowitz, R., and Tamir, P., 1994. Research on using laboratory instruction on science. In D. L. Gabel (Ed.), Handbook of research on science teaching and learning. (pp. 94–130). Newyork: Macmillan.

Lunetta, V. N. (1998). The school science laboratory: Historical perspective and centers for contemporary teaching. In. B. J. Fraser and K. G. Tobin (Eds), International handbook of scince education. Dordrecht: Kluwer.

Önder, A. (2000) Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama, 2. Baskı, Epsilon Yayın- cılık, İstanbul.

Özdaş, K. (1991) Fizik Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Özoğlu, S. Ç. (1994) Bilim ve Eğitim İlişkileri. Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara.

Tortop, H. S., Bezir, N. Ç., Uzunkavak, M., Özek, N. (2007) Dalgalar Laboratuvarında, Kavram Yanılgılarını Belirlemek için V-Diyagramlarının Kullanımı ve Derse Karsı Geliştirilen Tutuma Olan Etkisi, Süleyman De- mirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,11 (2), pp:110-115.

Yıldırım, C. (1969) Yeni Fen Öğretiminde Metot Anlayışı, II. Bilim Kongresi Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yayınları, 5, Matsan Ofset Matbaacılık sanayi, Ankara.