A Study On Adequancy Of Laboratory Applications In Science Departments Of K.S.U. Faculty Of Sciences And Arts

Esin İSPİR, Mehmet ASLANTAŞ, Mehmet ÇİTİL, Adnan KÜÇÜKÖNDER, Erdoğan BÜYÜKKASAP
2.051 839

Abstract


The aim of this study is to investigate the adequancy of the laboratory lessons. With this aim, a poll which include 10 open-end and 23 close-end questions has been applied to 141 randomly selected students from K.S.Ü. Faculty of Science and Arts Science departments. According to findings which obtained form this research, laboratory applications are not sufficiently qualified to do a succesfuly education.


Keywords


Laboratory adequancy, laboratory lessons.

Full Text:

PDF (Türkçe) PDF


References


Ayas A., Demirbaş A. (1997). Turkish Secondary Students' Conceptions of Introductory Chemistry Concepts. Journal of Chemical Education, 74, 5.

Çilenti, K. (1985). Fen Eğitimi Teknolojisi, Kadıoğlu Matbası, Ankara.

Güven B. (2001). İlköğretim Birinci Basamak 4. ve 5. Sınıf Fen Bilgisi Derslerinde Sınıf Öğretmenlerinin Deney Yöntemini Kullanma Durumları, Yeni Bin Yılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Tam Metin Yayınlanmış Bildiri İstanbul: Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.

Hewson P.W., Hewson M.G. (1984). The Rule of Conceptual Conflict in Conceptual Change and The Design of Science Instruction. Instr. Sci., 13, 1-13.

Korkmaz, H. (2000), Fen Öğretiminde Araç-Gereç Kullanımı ve Laboratuar Uygu- lamaları Açısından Öğretmen Yeterlikleri, H.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, 19: 242-252.

Kocakülah, M. S., Kocakülah, A. (2001). İlköğretim Fen Eğitiminde Yapılan De- neysel Çalışmalar ile İlgili Öğretmenlerin Görüşleri. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Kitapçığı, Maltepe Üni- versitesi, İstanbul.

Krajcik J.S., Cizerniak C.M., Berger C. (1999). Teaching Childeren Science, McGraw-Hill Press, Boston.

Lawson, A.E. (1995). Science Teaching and the Development of Thinking, Wadsworth Press., California.

Saka, M. (2002). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin Fen Bilgisi laboratuarı uygula- maları ve laboratuar şartlarına ilişkin görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTÜ Üniversitesi, Ankara.

Nakhleh, M.B. (1992). Why Some Students Don't Learn Chemistry. Journal of Chemical Education, 69, 191-196.

Odubunni, O., Balagun, T. A. (1991). The Effect of Laboratory and Lecture Teaching Methods on Cognitive Achivement in Integrated Science. Journal of Research in Science Teaching, Vol.28, pp. 213-224.

Serin, G. (2002). Fen Eğitiminde Laboratuar. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, s.403-406.

Soylu, H., İbiş. M. (1998). Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Eğitimi, III.Fen Bilimle- ri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Bildiriler kitabı 225-227.