A Search Of Importance Of Biology Laboratory’ Usage And Difficulties That Occur During Biology Laboratory’ Usage As Respect Of Biology Teachers (Erzurum Province Sample)

İjlal OCAK, Ersin KIVRAK, Esra ÖZAY
1.933 1.049

Abstract


A biological concepts’ comprehensibility is possible with verified as experimental besides expressioned as speculative of this concepts. The purpose of this study was to iden- tify: whether laboratory applications used in high school in biology lesson or not, teachers have what kind of difficulties, and these difficulties’ main occasions. For this aim, question- naires which included totally 19 questions applied to the biology teachers (totally 40) of 10 High Scholl in central part of Erzurum. As a result, in the light of this research, it has been appeared that laboratory and its usage are deficient.


Keywords


Biology, laboratory, teacher

Full Text:

PDF (Türkçe) PDF


References


Akaydın, G., Güler, H., Mülayim, H., (2000). Liselerimizin biyoloji laboratuvar araç ve gereçleri bakımından durumu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fa- kültesi Dergisi, Sayı 19, 1-4.

Ayas, A., Çepni, S., Akdeniz, A.R., (1994). Fen bilimleri eğitiminde laboratuvarın yeri ve önemi (II): Laboratuvar uygulamalarında amaçlar ve yaklaşımlar, Çağdaş Eğitim, 19, 7-12.

Çilenti, K., (1985). Fen Eğitimi Teknolojisi.Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Dindar, H., (1999) Ankara ili lise öğrencilerinin biyoloji öğretim yöntemlerinin kul- lanılmasına ilişkin görüşleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 45-49.

Ekici, G., (1996). Biyoloji öğretmenlerinin öğretimde kullandıkları yöntemler ve karşılaştıkları sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Ergezen, S., (1996). “Biyoloji Öğretiminin Önemi ve Ortaöğretimde Biyoloji Öğre- timi”, I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildirileri. İzmir: Do- kuz Eylül Üniv.

Erten, S., (1991). Biyoloji Laboratuvarlarının Önemi ve Laboratuvarlarda Karşıla- şılan Problemler, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Garnett, P.J. and Garnett, P.J., (1995). Refocussing the chemistrylab.: A case for laboratory-based investigations, Australian Secience Teachers Journal, 41(2), 26-33.

Kalkan, H., Şahin, M., Savcı, H., Özkaya, A., (1994). Kimya eğitiminde laboratuvarın önemi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri- leri, İzmir: Dokuz Eylül Üniv.

Karamustafaoğlu, O., (2000). Fizik öğretiminde laboratuvar uygulamalarının yürü- tülmesinde karşılaşılan güçlükler, Türk Fizik Derneği, 19. Fizik Kongresi, Elazığ: Fırat Üniv.

Nakiboğlu, C., Sarıkaya, Ş., (1999) Ortaöğretim kurumlarında kimya derslerinde görevli öğretmenlerin laboratuvardan yararlanma durumunun değerlendi- rilmesi. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Der. Özel Sayısı, 11, 395-405.

Orbay, M., Özdoğan, T., Öner, F., Kara, M., Gümüş, S., (2003). Fen bilgisi laboratuvar uygulamaları I-II dersinde karşılaşılan güçlükler ve çözüm öne- rileri. M.E.B. Dergisi, 157, 15-22.

Öztaş, H., Özay, E., (2004) Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Öğretiminde Karşı- laştıkları Sorunlar. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 12 (1): 69-77.