A Field Study About Environmental Knowledge And Attidudes Of Elementary Scool Students

Emin ATASOY, Hasan ERTÜRK
2.774 983

Abstract


This study was intended to reveal the environmental knowledge and attitudes of 6–7–8 th grade students. Participants were 1118 students who are chosen randomly from the 6–7–8 th grades of six elementary schools in bursa. The research instruments “Environmental Knowledge Test” and “Environmental Attitude Scale” were used by the researcher. Resukts showed that 6–7–8 th grade students had low scores for environmental knowledge test and attitude scale.

Keywords


environmental education, environmental attitude, environ- mental knowledge, environmental sensitiviness, environmental conscious.

Full Text:

PDF (Türkçe) PDF


References


Atasoy, E. (2006). Çevre İçin Eğitim Çocuk-Doğa Etkileşimi, Bursa: Ezgi Kitabevi. Ayvaz, Z. (1998). Çevre Eğitiminde Temel Kavramlar El Kitabı, İzmir: Çevre Ko-

ruma ve Araştırma Vakfı, Çevre Eğitim Merkezi Yayınları No:5.

Berber, Ş. (1990). “Sosyo-Ekonomik Faktörlerin ve Ana-Baba Tutumlarının Okul Başarısına Etkisi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doğan, M. (1997). Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı Eğitim ve Katı- lım Grubu Raporu, Ankara: DPT Müsteşarlığı ve Türkiye Çevre Vakfı.

Ergun, L. (1993). “Ortaöğretimde Çevre İçin Eğitim”, Çevre Eğitimi, Ankara: Türki- ye Çevre Vakfı Yayını.

Geray, C. (1997). “Çevre İçin Eğitim”, İnsan Çevre Toplum, Yayıma Hazırlayan: Ruşen Keleş, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

İşyar, N. (1999). “İlköğretim (3. 4. 5. Sınıf) Öğrencilerin Olumlu Çevresel Tutumla- rın Yaş ve Sosyo- Ekonomik Düzeye Göre Değerlendirilmesi,” (Yayınlan- mamış Yüksek Lisans Tezi), Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, 10. Baskı, Ankara: Rehber Yayınevi.

Leeming, Frank C., Dwyer, William O. (1995). “Children’s Enviromental Attitude And Knowledge Scale: Construction And Validation”, Journal of Envronmental Education, Spring, 26 (3), 22-32

Öngen, D. (1995). “Farklı Sosyoekonomik Düzeylerden Gelen 12–15 Yaşlarındaki Ergenlerde Formen İşlem Düşüncesinin Gelişim Düzeyi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Piaget, J. (2000). Çocukta Zihinsel Gelişim, Çev. Hüsen Portakal, İstanbul: Cem Yayınevi.

Tosunoğlu, C. (1987). “A Cross-Cultural Study Which Compares Environmental Attitudes of Turkish and American Cross-Sections in Educational Settings”, Unpublished Master Thesis, Ankara: METU.

Tosunoğlu, C. (1993). “A Study on the Dimensions and Determinants of Environmental Attitudes”, Unpublished Ph. D. Thesis, Ankara: METU.